Ny regional struktur i Midt- og Vestjylland

En væsentlig ændring til nye køreplaner, som træder i kraft til køreplanskiftet den 26. juni 2022, er en ny regionalrute struktur i Midt- og Vestjylland. Ændringerne omfatter følgende ruter og strækninger:

• Rute 13: Skive-Herning
• Rute 21: Holstebro-Vildbjerg
• Rute 23: Holstebro-Struer
• Rute 24: Holstebro-Lemvig
• Rute 26: Holstebro-Skjern
• Rute 28/29/928X: Holstebro-Viborg
• Rute 29: Holstebro-Feldborg
• Rute 33: Struer-Lemvig
• Rute 40: Nykøbing-Skive
• Rute 53/953X:Herning-Viborg
• Rute 60/960X: Viborg-Silkeborg
• Rute 960X/760: Aalborg - Viborg
• Rute 62/928X: Viborg-Randers
• Rute 72: Holstebro-Skive
• Rute 81: Herning-Grindsted

headline here
Baggrund og formål

Arbejdet med den nye regionale rutestruktur blev igangsat i efteråret 2020 som en del af en større fælles trafikplan for 8 midt- og vestjyske kommuner med mål om udarbejdelse af nye overordnede betjeningsprincipper på de enkelte strækninger.
I omlægningen har der været fokus på at skabe systemer med mere simple rutestrukturer, som fortsat sikrer god betjening af kunder i overensstemmelse med deres behov og de største rejsestrømme, samtidig med at vi har sikret en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Derfor har den overordnede planlægning taget udgangspunkt i følgende væsentlige planlægningsprincipper, som er anvendt indenfor den økonomiske ramme.

Så vidt muligt er der i planlægningen anvendt:
• Enkel og direkte linjeføring
• Entydigt stopmønster, hvor alle busser stopper ved alle stoppesteder
• Koncentrer ressourcerne
• Faste minuttal

headline here
Lynbusser erstatter parallelle X Busruter

Som del af arbejdet med at skabe en enkel rutestruktur med koncentrerede ressourcer på færre ruter og med entydigt stopmønster arbejdes der med at etablere mere enstrengede løsninger for betjeningen af strækninger. Det kan bidrage til at effektivisere buskørslen, så vi får mere bus for pengene.

Som del af dette arbejde gøres der bl.a. op med X-bus konceptet, som det kendes i dag, hvor standsende busser og X-busser køres parallelt med forskelligt materiel, stopmønster og ruteføring. Dette er en dyr løsning, bl.a. fordi:

  • Forskelligt materiel vanskeliggør optimal vognudnyttelse
  • Lange ruter har flere bindinger undervejs og stiller særlige krav til EU køre-hviletid
  • Uens køretid og køreplanbindinger gør, at de to parallelle linjer ofte kører tæt efter hinanden og dermed skaber behov for flere afgange for at tilbyde samme oplevede frekvens for de rejsende.

Der skal derfor være gode grunde til at opretholde disse parallelle systemer, hvilket primært vil være i form af mange lange rejser, hvor der kan opnås en betydelig rejsetidsgevinst.

Omvendt kan kortere ruter og enstrengede systemer i højere grad tilpasses de lokale transportbehov og indgå betjeningen af f.eks. indfaldsveje og sammenknytning af oplandsbyer og hovedbyer. Dermed kan regionale ruter løse flere transportbehov undervejs og opnå flere passagerer samtidig med at kommunale busressourcer kan fokuseres på andre strækninger.

Denne tilgang hænger igen sammen med den harmoniserede rutestruktur og busmateriel, hvor hovedparten af de nye busruter vil blive kørt af laventrébusser, som er bedre egnede til at løse bybuslignende opgaver, bl.a. fordi de giver lettere adgang for gangbesværede og ældre brugere samt muliggør at passagerer kan medtage rollatorer og barnevogne m.v.

I konceptændringen vil der fortsat være mulighed for at tilgodese de kunder, der rejser langt med særligt direkte lynafgange, såfremt passagergrundlaget tilsiger det. Her vil der fra gang til gang være tale om en afvejning af behovet for at rejse langt kontra de fordele ensartet køreplan og stopmønster har for de kunder, der rejser kort.

Læs mere om, hvilke ændringer der kommer på din rute eller strækning

headline here
Rute 13: Skive-Herning

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening på strækningen Herning-Skive sker med rute 13 i et standsende system, hvor enkelte afgange kører via Feldborg for at dække transporten af studerende ved ungdomsuddannelserne til/fra Herning. Både rute 13 og rute 53 betjener strækningen Herning-Sunds.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 13 viser, at flest kunder rejser lokalt på strækningen. Flest kunder rejser på strækningen mellem Sunds og Herning, som også er betjent af rute 53. Også på strækningen mellem Skive og Haderup og mellem Haderup og Herning er der kunder, der rejser. Det er vurderingen, at få kunder rejser hele strækningen mellem Skive og Herning.

De fleste kunder rejser primært på afgange morgen og eftermiddag, mens afgangene udenfor myldretiden generelt har få passagerer.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering er den grundlæggende betjeningsstruktur fastholdt, men der er foretaget justeringer, fordi vi ønsker at:

• Sikre en bedre kapacitetsudnyttelse, hvor afgange med få kunder nedlægges
• Sikre en mere ensartet køreplan på skoledage og skolefridage
• Sikre et mere ensartet stopmønster, som tilgodeser de mange studerende, der rejser på strækningen

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Skive og Herning, men afgange med lav benyttelse er nedlagt.

Ruteføringen på rute 13 ændres, så der i Herning køres via køres via Gullestrupvej, HP Hansens Vej og Tingvej/Lillelundvej for at komme tættere på uddannelsesstederne. I weekender køres der via Sjællandsgade og Østergade i Herning. Betjening af Feldborg fortsætter med uændret niveau.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Betjeningsomfanget på ruten er tilpasset behovet, hvor afgange med få kunder er nedlagt. Samtidig er kørslen blevet mere ensartet på skoledage og skolefridage, så afgange nu er gældende på alle hverdage.

Antallet af afgange på strækningen:

  • Antallet af afgange på hverdage reduceres med 2-3 afgange pr. retning
  • Antallet af afgange på lørdage reduceres med 1 i hver retning
  • Antallet af afgange på søn- og helligdage forøges med 1 afgang i hver retning

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Ensartet og simpelt ruteforløb med standsende betjening
• Studerende ved ungdomsuddannelserne kan undgå busskifte eller en længere gangafstand fra Viborgvej
• Ensartet kørselsomfang, hvor alle afgange er gyldige på hverdage

Ulemper ved det nye system.
• Færre afgange

 Se ny køreplan for rute 13.

headline here
Rute 21: Holstebro- Sørvad-Vildbjerg

Den nuværende betjening
Nuværende rute 21 betjener strækningen Holstebro-Sørvad-Vildbjerg. Ruten er tilpasset som uddannelsesrute til Holstebro. Strækningen Holstebro-Vildbjerg er også togbetjent, hvor der fra 13. december 2020 er to tog i timen på hverdage, hvilket er en udvidelse på hverdage i dagtimerne.

Med rute 21 opnår Sørvad kun begrænset betjening – 1 afgang i hver retning om morgenen og 2 afgange i hver retning om eftermiddagen på skoledage og ingen weekendbetjening.
Sørvad er også betjent med enkelte afgange på rute 26, der betjener strækningen Holstebro-Spjald-Skjern. Rute 26 giver også Sørvad en begrænset betjening med 2 afgange i hver retning på skoledage, 3 afgange i hver retning på skolefridage samt 2 afgange i hver retning på lørdage. Sørvad har ingen betjening om søndagen.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 21 viser, at flest kunder rejser fra Sørvad til Holstebro, og kun meget få rejser fra Vildbjerg.

Det er vurderingen, at Sørvad bør tilgodeses med bedre betjening, da byen med sin indbyggerstørrelse har et større kundegrundlag.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering ændres betjeningsstrukturen mellem rute 21 og rute 26, fordi vi ønsker at:

• Prioritere anvendelsen af ressourcerne til byer med de største kundegrundlag
• Tilpasse betjeningsniveauet i forhold til den faktiske benyttelse

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager udgangspunkt i ændret kørselsomfang for rute 21. Ændringen på rute 21 skal ses i sammenhæng med ændringerne på rute 26 – læs mere om rute 26

Rute 21 vil betjene strækningen mellem Vildbjerg-Sørvad-Holstebro med 1 dobbeltafgang om morgen, mens der om eftermiddagen vil være forbindelse mellem Vildbjerg og Sørvad på 2 afgange, hvoraf en afgang udføres som Flexbus.

Ændringen betyder, at der er færre forbindelser mellem Vildbjerg-Sørvad-Holstebro med rute 21, men Vildbjerg er togbetjent til/fra Holstebro og Sørvad vil opleve flere afgange mellem Sørvad og Holstebro med rute 26 - læs mere om rute 26

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Betjeningsomfanget på ruten er reduceret:

• Antallet af afgange på skoledage reduceres med 1-2 afgange i hver retning

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• En tilpasset betjening på strækningen, der svarer bedre til behovet.

Ulemper ved det nye system.
• Færre afgange mellem Vildbjerg-Sørvad-Holstebro.

headline here
Rute 23: Holstebro-Struer

Rute 23 er en fælleskommunalrute mellem Struer og Holstebro kommuner.
Nuværende rute 23 nedlægges og erstattes af lokale løsninger i Holstebro Kommune og Struer Kommuner, så borgere i Vejrum har mulighed for at komme med bus til/fra Struer og Holstebro.
Se bybuslinje 1 for forbindelser mellem Vejrumstad/Vejrum Kirkeby og Struer
Se bybuslinje 3 i Holstebro for forbindelser mellem Vejrumstad/Vejrum Kirkeby og Holstebro

headline here
Rute 24: Holstebro-Lemvig

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening mellem Holstebro og Lemvig sker med regionalrute 24.
Mellem Holstebro og Lemvig bliver byerne Krunderup, Linde og Rom betjent. Stoppestedet ved Rom Kirke benyttes også af borgere fra Lomborg, der ligger ca. 3,5 km. fra Rom. Lemvig Kommune har skoleruter, der fungerer som til- og frabringer til rute 24 med formål at skabe forbindelse til/fra uddannelse i Holstebro.

I Holstebro kører rute 24 via Døesvej, hvor både Uddannelsescenter UCH og Holstebro Gymnasium ligger. Rute 24 kører i Lemvig via Lemvig Gymnasium og Lemvig Havn på udvalgte tidspunkter.

Rute 24 er i Holstebro koordineret med tog til/fra Herning og i Lemvig til/fra Thyborøn. Togforbindelserne i Holstebro er prioriteret i forhold til Lemvig.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 24 viser, at kunderne rejser jævnt på det meste af strækningen mellem Lemvig og Holstebro. Analyserne viser også, at rute 24 bliver benyttet til bybuskørsel internt i Holstebro by.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering er den grundlæggende betjeningsstruktur fastholdt, men der er foretaget justeringer, fordi vi ønsker at:

• Sikre en tilpasset betjening på strækningen, der svarer bedre til behovet
• Sikre et mere ensartet og brugbart tilbud på alle hverdage, som indeholder flere afgange
• Sikre bedre tilpasning til togene

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Holstebro og Lemvig, men kørslen er justeret, så der opnås en mere harmonisk og ensartet betjening.
Med den nye køreplan er betjeningen på strækningen styrket med flere afgange og en mere jævn fordeling af afgange for at opnå en bedre tilpasning til togene.

Det er prioriteret at skabe forbindelse med togene til/fra Herning og togene til/fra Thyborøn. Toget på strækningen Struer-Holstebro-Herning kører to gange i timen med en jævn halvtimedrift på hverdage og standser ved det nye regionshospital i Gødstrup.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Betjeningsomfanget på ruten er ændret, så kunder vil opleve en mere ensartet betjening med flere afgange på hverdage samt lørdage.

Antallet af afgange:

• Antallet af afgange på hverdage øges med 5 afgange i alt for begge retninger
• Antallet af afgange på skoledage øges med 3 afgange i alt for begge retninger
• Antallet af afgange på lørdage øges med 2 afgange i alt for begge retninger

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere ensartet kørsel alle hverdage
• Flere og bedre forbindelser med tog til/fra Herning inden for 30 minutter.
• Flere bedre forbindelser med tog til Thyborøn inden for 30 minutter.
• Bedre pendlerforbindelser mod Holstebro om morgenen.
• Flere direkte forbindelser mellem Holstebro og Lemvig Centrum

Ulemper ved det nye system.
• Den jævne frekvens og koordineringen med tog fra Herning medfører forlænget ventetid på 10 minutter for studerende, der skal fra Holstebro mod Lemvig. Der er afgange fra stoppestederne på Døesvej ca. 30 minutter efter ringetid.

headline here
Rute 26: Holstebro- Spjald - Skjern

Den nuværende betjening
Nuværende rute 26 betjener strækningen Holstebro-Spjald-Skjern. Rutens formål er at forbinde Spjald, Ørnhøj, Vind og Sørvad med Holstebro for kunder til uddannelse, job og fritid. Derudover er rutens formål at forbinde Spjald, Hanning og Finderup med Skjern for kunder til uddannelse, job og fritid. Derudover giver ruten forbindelse for elever fra Grønbjerg til Spjald Skole.

Rute 26 betjener Sørvad i begrænset omfang - 2 afgange i hver retning på skoledage, 3 i hver retning på skolefridage samt 2 afgange i hver retning på lørdage.
Byen Vind betjenes derimod med 8 afgange i hver retning på skoledage, 5 afgange i hver retning på skolefridage samt 3 afgange i hver retning både lørdag og søndag.

Hele strækningen Holstebro-Skjern er i forvejen betjent af tog. Det vil derfor være oplandsbyerne til Holstebro og Skjern, der skal tilgodeses med busrute 26. Ifølge opgørelsen af passagertællinger rejser kunder fra Ørnhøj, Vind og Sørvad typisk mod Holstebro. Kunder fra Finderup og Hanning rejser typisk mod Skjern. Kunder fra Spjald og Grønbjerg søger både mod Holstebro og Skjern.

Benyttelsen af nuværende afgange fra kunder i Vind er meget begrænset. Jf. tællinger fra efteråret 2019 Har der Vind samlet været ca. 15 påstigere på hverdag. Der har i Sørvad på de få afgange, der kører via Sørvad på rute 26, været 7 påstigere på en hverdag. På rute 21 har der været 25 påstigere i Sørvad fordelt på 6 afgange. Det er vurderingen, at Sørvad bør tilgodeses med bedre betjening, da byen med sin indbyggerstørrelse har et større kundegrundlag. En opgørelse af byernes størrelse viser, at der er større potentiale i at betjene Sørvad med godt 1.100 indbyggere mod Vind med godt 200 indbyggere.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering ændres betjeningsstrukturen mellem rute 21 og rute 26, fordi vi ønsker at:

• Prioritere anvendelsen af ressourcerne til byer med de største kundegrundlag
• Tilpasse betjeningsniveauet i forhold til den faktiske benyttelse
• Sikre en mere ensartet køreplan med afgange gyldige på hverdage
• Sikre et mere ensartet stopmønster

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager udgangspunkt i en ny ruteføring for rute 26. Ændringen på rute 26 skal ses i sammenhæng med ændringerne på rute 21 – læs mere om rute 21 her

Rute 26 mellem Holstebro og Skjern omlægges til også at betjene Sørvad på stort set alle afgange

Ændringen medfører, at Sørvad vil opleve at få flere afgange. 

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Betjeningsomfanget på ruten øges:

• Antallet af afgange på skolefridage øges med 3 afgange i hver retning

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Ensartet og simpelt ruteforløb
• Ensartet kørsel alle hverdage
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften

Ulemper ved det nye system.
• kunder fra Spjald, Grønbjerg og Ørnhøj, der rejser mod Holstebro, får forlænget deres rejsetid med 7-8 minutter

Se ny køreplan for rute 26

headline here
Rute 28/29/928X: Holstebro-Viborg

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening på strækningen mellem Holstebro og Viborg (og Randers) sker i et tostrenget system. Dels et standsende system - rute 28 - som betjener alle stoppesteder på strækningen mellem Holstebro og Viborg og dels et X-bussystem – rute 928X – som kun betjener få centrale stop i hovedbyerne og forbinder strækningen med to afgange i hver retning på hverdage og nogle afgange søn- og helligdage. Rute 29 kører parallelt med rute 28 på strækningen Holstebro-Mejrup morgen og eftermiddag. Øvrige afgange på rute 29 kører via Mejdal og Tvis.

Tilbuddet af gennemgående afgange fra Holstebro til Randers på rute 928X er meget begrænset. På hverdage er der 2 sene eftermiddagsafgange i hver retning, og om søndagen er der 2 sene eftermiddagsafgange i hver retning samt en tredje afgang, hvor der er busskifte, men med korrespondance.

Formålet med det tostrengede system er både at tage et særligt hensyn til kunder, der rejser på mere lokale strækninger og til kunder, som rejser længere og særligt på tværs af hovedbyerne på strækningen.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 28 og 928X viser, at langt størstedelen af kunderne rejser lokalt på strækningerne mellem Viborg-Mønsted og Holstebro-Skave. Mellem Mønsted og Skave er der en lav benyttelse.

Kun en meget lille andel af kunderne rejser på tværs af Viborg (bliver siddende i bussen over Viborg Rtb.) med nuværende rute 928X. Opgørelse af passagertællinger viser, at på en gennemsnitlig hverdag rejser stort set ingen kunder på tværs af Viborg. På en gennemsnitlig søndag rejser ca. 5 kunder på tværs af Viborg (bliver siddende i bussen). Det svarer til ca. 1 kunde pr. afgang og det udgør ca. 5% af rutens samlede påstigere på en søndag

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering har vi lavet betjeningen på strækningen om, fordi vi ønsker at:

• Tilgodese de største rejsestrømme, der rejser på strækningen mellem Viborg og Randers med ét standsende system med bedre og mere jævn fordeling af afgange
• Have en mere effektiv og optimal busudnyttelse med fokus på den centrale strækning, hvor de største kundestrømme findes
• Have et mere ensartet og simpelt ruteforløb, der giver en kundevenlig køreplan med kun én rute på strækningen
• Give flere kunder mulighed for at benytte afgangene på strækningen, da flere afgange bliver standsende og betjener alle stoppesteder
• Have bedre mulighed for at optimere afgangstider til gavn for de største rejsestrømme, som findes lokalt

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager udgangspunkt i en ny overordnet betjeningsstruktur i korridoren mellem Holstebro og Viborg.
Strækningen mellem Holstebro og Viborg betjenes fremadrettet med ét standsende system – rute 28 - med tilnærmelsesvis timesdrift på hverdage morgen og eftermiddag. På øvrige tidspunkter kan der være op til to timer mellem afgangene. Herudover vil der være nogle lynafgange mod Viborg om morgenen.
På strækningen Holstebro-Mejrup-Skave og Holstebro-Haderup indgår rute 29 som en del af betjeningen på skoledage, hvor rute 28 og 29 tilsammen giver halvtimesdrift om eftermiddagen.

Omlægningen betyder, at rute 928X nedlægges, men til gengæld får rute 28 flere afgange på strækningen mellem Holstebro og Viborg, så kunder vil opleve stort set samme betjeningsomfang, som i dag. Kunder, der rejser på tværs af Viborg, skal fremover skifte bus. 

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Antallet af afgange mellem Holstebro og Viborg vil stort set være uændret på skoledage, dog vil 3 afgange i hver retning, som tidligere kun kørte på skoledage, udvides til at gælde alle hverdage. Dermed vil kunder opleve en øget betjening på alle hverdage.
Antallet af afgange i weekenden er ligeledes stort set uændret med en reduktion på en enkelt afgang i hver retning om søndagen. Reduktionen i antallet af afgange på søndage er primært et udtryk for kapacitetstilpasning, da afgangene havde få passagerer.

Rejsetid
• Kunder, som benytter nuværende rute 28, vil opleve stort set samme rejsetid ved benyttelsen af ny rute 28
• Kunder, som benytter nuværende rute 928X mellem Holstebro og Viborg, henvises til standsende ture på rute 28 og vil opleve en rejsetidsforøgelse på op mod 10 min afhængig af, hvor lang en strækning og i hvilken retning der rejses

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere overskuelige køreplaner, hvor alt er samlet i én køreplan
• Mere ensartet og simpelt ruteforløb med standsende betjening
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften
• Bedre mulighed for at optimere afgangstider på en kortere rute med færre planlægningsmæssige bindinger

Ulemper ved det nye system.
• Lidt længere rejsetid på hele rejsen mellem Holstebro og Viborg
• Kunder til Randers får et busskifte i Viborg

headline here
Rute 33: Struer-Lemvig

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening mellem Struer og Lemvig sker med regionalrute 33.
Mellem Struer og Lemvig bliver byerne Resenstad, Gudum og Nørre Nissum betjent. I Nr. Nissum ligger Via University College, Seniorhøjskolen og tre efterskoler.

Rute 33 er i Struer koordineret med togene til/fra Herning og Aarhus og i nogen grad også Thisted. I Lemvig er rute 33 koordineret med tog til/fra Thyborøn. Togforbindelserne i Struer er prioriteret i forhold til Lemvig.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 33 viser, at kunderne rejser jævnt på hele strækningen mellem Struer og Lemvig, hvor det største rejsemål er Nr. Nissum Seminarium & HF.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering er den grundlæggende betjeningsstruktur fastholdt, men der er foretaget justeringer fordi vi ønsker at:

• Sikre en tilpasset betjening på strækningen, der svarer bedre til behovet
• Sikre et mere ensartet og brugbart tilbud på alle hverdage
• Sikre bedre tilpasning til togene

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Struer og Lemvig, men kørslen er justeret, så der opnås en mere harmonisk og ensartet betjening.

Flere afgange, som i nuværende køreplan kun kører på skoledage, er udvidet til at køre alle hverdage, så der opnås et mere ensartet tilbud på alle hverdage. På søn- og helligdage er der færre afgange for at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse og tilpasning til den faktiske benyttelse.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Betjeningsomfanget på ruten er ændret, så kunder vil opleve en mere ensartet betjening på hverdage.

Antallet af afgange:

• Antallet af afgange på skoledage reduceres med en enkelt afgang i den ene retning
• Antallet af afgange på skolefridage øges med 4 afgange i hver retning
• Antallet af afgange på søn- og helligdage reduceres med 2 afgange i hver retning

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere ensartet kørsel alle hverdage
• Der kan i Struer på stort set alle afgange opnås forbindelse med tog til/fra Aarhus inden for 5-25 minutter.
• Der kan i Struer på stort set alle afgange opnås forbindelse med tog til/fra Herning inden for 6-14 minutter.

Ulemper ved det nye system.
• Færre afgange på søndage.

headline here
Rute 40: Nykøbing-Skive

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening på strækningen mellem Skive og Nykøbing sker i et tostrenget system. Dels et standsende system - rute 40 - som betjener alle stoppesteder på strækningen og dels X-bussystem – rute 940X – som kun betjener få centrale stop i hovedbyerne.
Formålet med det tostrengede system er både at tage et særligt hensyn til kunder, der rejser på mere lokale strækninger og til kunder, som rejser længere, og særligt på tværs af hovedbyerne på strækningen. X-busrute 940X er administreret af Nordjyllands Trafikselskab.

Ruteforløbene på nuværende rute 940X og regionalrute 40 er meget forskellige. Rute 940X, som også forbinder strækningen med både Viborg og Thisted, betjener hovedvejen mellem Skive og Nykøbing og har kun stop i Skive og Nykøbing, mens rute 40 betjener en lang række byer på en parallelstrækning. Da rute 40 har en væsentlig anden ruteføring mellem Nykøbing og Skive er køretidsforskellen mellem de to ruter ca. 30 minutter.
Det er vurderingen, at de to ruter i korridoren løser hver deres formål og udgør til sammen en god betjeningsstruktur mellem Skive og Nykøbing.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering er den grundlæggende betjeningsstruktur fastholdt, men der er foretaget justeringer, fordi vi ønsker at:

• Sikre en bedre koordinering af betjeningen mellem rute 940X og rute 40
• Sikre en bedre kapacitetsudnyttelse, hvor afgange med få kunder nedlægges

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Skive og Nykøbing, men afgange med lav benyttelse er reduceret og frekvensen om aftenen og i weekenden ændres til fast 2-timers drift.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Ruteføringen og dermed rejsetiden på strækningen mellem Nykøbing og Skive er uændret, men antallet af afgange på strækningen er reduceret. Dette sker som et led i bedre koordinering mellem rute 40 og 940X og bedre kapacitetstilpasning, da afgangene kører med få passagerer.

Antallet af afgange

• Antallet af afgange på hverdage reduceres med 3 i hver retning
• Antallet af afgange på lørdage reduceres med 4 i hver retning

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Bedre koordinering af betjeningen mellem rute 940X og rute 40
• Afgang fra gymnasiet i Nykøbing kl. 13.25 er rykket til 14.25 og harmonerer derfor bedre med ringetid kl. 13.50
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften

Ulemper ved det nye system.
• Lidt færre afgange

headline here
Rute 53/953X: Herning-Viborg

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening på strækningen Herning-Viborg sker i et to-trestrenget system – dels et standsende system (regionalrute 53) og et X-bussystem med konceptet få ”stop-hurtigt frem” (rute 953X). På rute 53 er der både standsende afgange og lynafgange. Hertil kommer rute 13, der lige som rute 53 og 953X betjener strækningen Herning-Sunds.

Den nuværende parallelbetjening på strækningen er ikke tilstrækkeligt koordineret, hvilket skyldes uens køretider mellem ruterne på strækningen. Det betyder, at der i nuværende betjening opleves flere afgange, hvor busserne kører lige efter hinanden eller i tæt afstand til hinanden, hvor begge busser kører med meget få passagerer. Det er særligt gældende udenfor myldretiden – midt på dagen og om aftenen.

Benyttelsen af kombinationen mellem en standsende rute og en X-busrute med få stop giver kun kunder med mulighed for at benytte de helt centrale stoppesteder i de større byer en betjening på alle afgange. Alle kunder, som benytter øvrige stoppesteder, har kun betjening med rute 53’s standsende afgange.

Rejsetidsbesparelsen ved at anvende rute 953X i forhold til rute 53 er meget forskellig alt efter retning, strækning og tidspunkt. Rejsetidsbesparelsen med rute 953X er for gennemrejsende kunder Viborg-Herning og Viborg-Karup på ca. 20-25 minutter i forhold til de standsende ture på rute 53. Det vil sige, at der på denne strækning er en væsentlig tidsbesparelse.
Mellem Herning og Sunds samt Herning og Karup er der kun en mindre køretidsbesparelse på ca. 5 min.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 53 og 953X viser, at langt størstedelen af kunderne rejser lokalt på strækningerne mellem Viborg og Karup samt mellem Herning og Karup, hvor kun en meget lille andel af ruternes kunder rejser hele strækningen Viborg-Herning. Det er primært i myldretiden morgen og eftermiddag, at behovet for hurtigere forbindelser mellem hovedbyerne er størst.


Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering har vi lavet betjeningen på strækningen om, fordi vi ønsker at:

• Tilgodese de største rejsestrømme, der rejser på strækningen mellem Viborg og Herning med et mere struktureret standsende system med bedre og mere jævn fordeling af afgange
• Opnå et mere ensartet stopmønster, hvor flere stop på ruten undervejs tilgodeser flere kunder der rejser på strækningen
• Udnytte kapaciteten på strækningen bedre og undgå at flere busafgange kører i tæt efter hinanden med ganske få kunder i hver bus
• Fastholde et godt tilbud om hurtigere forbindelser mellem hovedbyerne på strækningen ved tilbud om lynbusafgange morgen og eftermiddag, hvor behovet er størst
• Have en mere effektiv og optimal busudnyttelse med fokus på den centrale strækning, hvor de største kundestrømme findes


Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager udgangspunkt i en ny overordnet betjeningsstruktur i korridoren mellem Viborg og Herning, hvor de største rejserelationer Viborg og Skelhøje/Karup samt mellem Herning og Karup fortsat vil have en god betjening.
Strækningen mellem Viborg og Herning betjenes med ét standsende system med grundlæggende timedrift i dagtimerne på hverdage suppleret med halvtimesdrift morgen og eftermiddag. For fortsat at tilgodese kunder, der ønsker at rejse hurtigere mellem de største byer på strækningen, er der indarbejdet lynafgange morgen og eftermiddag. Der opnås en køretidsbesparelse på ca. 20-25 minutter på en lynafgang i forhold til en standsende afgang.

Omlægningen betyder, at rute 953X nedlægges, men til gengæld får rute 53, der betjener strækningen mellem Viborg og Herning, væsentligt flere afgange. Tiderne mellem Herning og Sunds er forsøgt koordineret, så rute 13 og 53 ikke kører på de samme tidspunkter medmindre ruterne hver især har vigtige bindinger, eksempelvis ringetider på uddannelsesstederne.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Busafgange, som i dag kører lige efter eller i tæt sammenhæng med hinanden, og hvor der er meget få kunder i hver bus, er samlet til færre afgange. Dermed er der sket en tilpasning af kapaciteten, så det passer bedre til det faktiske behov.
Det betyder, at antallet af afgange på strækningen er reduceret, men altså ikke et udtryk for væsentlig forringet rejsemulighed. Der er fortsat gode forbindelser på strækningen.

Antallet af afgange:

• Antallet af afgange på hverdage reduceres med 6 i hver retning
• Antallet af afgange på lørdage reduceres med 3 i hver retning
• Antallet af afgange på søndage reduceres med 4 i hver retning

Rejsetid
• Kunder, som benytter nuværende rute 53, vil opleve stort set samme rejsetid ved benyttelsen af ny rute 53’s ordinære standsende ture
• Kunder, som benytter nuværende rute 953X, kan ved benyttelsen af nye lynafgange på rute 53 opleve ca. samme rejsetid som i dag
• Nye lynafgange på rute 53 tilbydes morgen og eftermiddag, hvor behovet er størst. Kunder, der rejser udenfor disse tidsrum, eksempelvis midt på dagen, vil henvises til standsende afgange, hvor der opleves en rejsetidsforøgelse på op mod 20 minutter afhængig af, hvor lang en strækning og i hvilken retning, der rejses

Lynafgange
Grundlaget for at tilbyde lynbusafgange er størst morgen og eftermiddag på hverdage, hvorfor det er prioriteret at tilbyde lynbusafgange her. Udenfor disse tidspunkter er der tilbud med standsende afgange, hvor rejsetiden er længere.

Der er på hverdage planlagt 6-7 lynafgange i hver retning. Det er 4 afgange færre i hver retning end betjeningsomfanget med rute 953X.

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere overskuelige køreplaner, hvor alt er samlet i én køreplan pr. strækning
• Mere ensartet og simpelt ruteforløb med standsende betjening
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften
• Jævn fordeling af afgange, så to busser ikke har afgang på samme tid, medmindre der er behov for mere kapacitet

Ulemper ved det nye system.
• Længere rejsetid på ca. 20 minutter midt på dagen samt søn- og helligdage for kunder, der rejser Viborg-Karup og Viborg-Herning. For kunder Herning-Karup er rejsetidsforøgelsen på 5 minutter.

headline here
Rute 60/960X: Viborg-Silkeborg

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening på strækningen mellem Silkeborg og Viborg (og Aalborg) sker i et tostrenget system. Dels et standsende system - rute 60 - som betjener alle stoppesteder på strækningen og dels X-bussystem – rute 960X – som kun betjener få centrale stop i hovedbyerne og forbinder strækningen helt til Aalborg.
Formålet med det tostrengede system er både at tage et særligt hensyn til kunder, der rejser mere lokale strækninger og til kunder, som rejser længere, og særligt på tværs af hovedbyerne på strækningen.

Den nuværende parallelbetjening på strækningen er ikke tilstrækkeligt koordineret, hvilket skyldes uens køretider mellem ruterne på strækningen og særligt giver den lange X-busrute mellem Silkeborg-Viborg-Aalborg flere planlægningsmæssige bindinger undervejs og stiller særlige krav til EU køre-hviletid. Det betyder, at der i nuværende betjening opleves flere afgange, hvor busserne kører lige efter hinanden eller i tæt afstand til hinanden, hvor begge busser kører med få passagerer i hver. Det er særligt gældende udenfor myldretiden – midt på dagen og om aftenen.

Benyttelsen af kombinationen mellem en standsende rute og en X-busrute med få stop giver kun kunder med mulighed for at benytte de helt centrale stoppesteder i de større byer en betjening på alle afgange. Alle kunder, som benytter øvrige stoppesteder, har kun betjening med rute 60’s afgange.

Køretidsforskellen mellem nuværende rute 60 og 960X på strækningen mellem Viborg og Silkeborg er 5 minutter og dermed er der i dag ikke den helt store tidsmæssige gevinst om kunder benytter rute 60 eller rute 960X på strækningen.

Analysen af nuværende kunders rejsemønster på rute 60 og rute 960X viser, at langt størstedelen af kunderne rejser lokalt på strækningen – primært mellem Viborg-Kjellerup og mellem Kjellerup-Silkeborg. Kun en meget lille andel af kunderne rejser på tværs af Viborg (bliver siddende i bussen over Viborg Rtb.) med nuværende rute 960X. Opgørelse af passagertællinger viser, at på en gennemsnitlig hverdag rejser ca. 16 kunder på tværs af Viborg ud af rutens ca. 700 påstigere. Det svarer til ca. 2 % af de samlede påstigere på en gennemsnitlig hverdag. På en gennemsnitlig fredag er andelen af kunder, der rejser på tværs af Viborg lidt større (6%), mens andelen er størst på en gennemsnitlig søndag (12%).

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering har vi lavet betjeningen på strækningen om, fordi vi ønsker at:

• Tilgodese de største rejsestrømme, der rejser på strækningen mellem Silkeborg-Kjellerup-Viborg med ét standsende system med bedre og mere jævn fordeling af afgange
• Undgå at flere busafgange kører tæt efter hinanden med ganske få kunder i hver bus
• Have en mere effektiv og optimal busudnyttelse med fokus på den centrale strækning, hvor de største kundestrømme findes
• Have et mere ensartet og simpelt ruteforløb, der giver en kundevenlig køreplan med kun én rute på strækningen
• Give flere kunder mulighed for at benytte afgangene på strækningen, da flere afgange bliver standsende og betjener alle stoppesteder
• Have bedre mulighed for at optimere afgangstider til gavn for de største rejsestrømme som findes lokalt

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager udgangspunkt i en ny overordnet betjeningsstruktur i korridoren mellem Silkeborg og Viborg (og Aalborg). Strækningen mellem Silkeborg og Viborg betjenes fremadrettet med ét standsende system med grundlæggende timedrift i dagtimerne på hverdage suppleret med halvtimesdrift morgen og eftermiddag.

Omlægningen betyder, at rute 60 betjener strækningen mellem Silkeborg og Viborg og får flere afgange, mens 960X til gengæld omlægges til kun at betjene strækningen mellem Viborg og Aalborg (ny rute 61). Kunder, der rejser på tværs af Viborg, skal fremover skifte bus og her har vi haft fokus på gode korrespondancer.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Busafgange, som i dag kører lige efter eller i tæt sammenhæng med hinanden, og hvor der kun er få kunder i hver bus, er samlet til færre afgange. Dermed er der sket en tilpasning af kapaciteten, så den passer bedre til det faktiske behov.
Det betyder, at antallet af afgange på strækningen er reduceret, men altså ikke et udtryk for væsentlig forringet rejsemuligheder. Der er fortsat gode forbindelser på strækningen.

Antallet af afgange
• På hverdage reduceres antallet af afgange med 7 afgange i hver retning
• På søndage reduceres med 1 afgang i hver retning.

Rejsetid
Den overordnede rejsetid mellem Silkeborg og Viborg øges med ca. 4 minutter udenfor myldretiden i forhold til nuværende rute 960X, hvis man rejser hele strækningen.
I myldretiden er rejsetidsforøgelsen større – typisk ca. 5 minutter, men kan alt efter hvor langt kunder rejser, i hvilken retning og tidspunkt være tale om en større rejsetidsforøgelse. Rejsetidsforøgelsen skyldes primært, at rute 60 standser ved alle stoppesteder, og at der i Viborg køres via Sct. Jørgens Vej fremfor via Regionshospitalet. Denne ruteføring vurderes at give en større central betjening af Viborg by.

Rejsetid for rejser til/fra Aalborg
Hvis man sammenligner rejsetiden på nuværende rute 960X fra Silkeborg-Aalborg med kombinationsrejsen mellem ny rute 60 og ny rute 61 med skift i Viborg, er der tale om en samlet rejsetidsforøgelse på ca. 6-16 minutter alt efter tidspunktet for rejsen.
Forøgelse af rejsetiden skyldes primært udvidelsen i stopmønstret på begge strækninger, samt ønsket om robuste skiftetider i Viborg inden afgang.

Antal af afgange med forbindelse til/fra Aalborg svarer ca. til antallet af gennemgående afgange på rute 960X i dag.


Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere overskuelige køreplaner, hvor alt er samlet i én køreplan pr. strækning
• Mere ensartet og simpelt ruteforløb med standsende betjening
• Flere kunder vil opleve et løft i antallet af afgange fra stoppesteder udenfor de centrale stoppesteder i de større byer
• Jævn fordeling af afgange, så to busser ikke afgår på samme tid
• Direkte betjening af Silkeborg Gymnasium til 2. mødetid
• Bedre mulighed for at optimere afgangstider til gavn for lokale rejsestrømme

Ulemper ved det nye system.
• Lidt længere rejsetid på hele rejsen mellem Silkeborg og Viborg
• Kunder til Aalborg får et busskifte i Viborg
• Ingen betjening af Regionshospitalet Viborg via Banevejen. Betjeningen sker via Sct. Jørgens Vej til rutebilstationen.

headline here
Rute 960X/760: Aalborg - Viborg

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening på strækningen sker hovedsageligt med rute 960X Aalborg-Viborg-Silkeborg. Den nuværende X-busrute blev senest revideret i 2019 med en udvidelse af stopmønsteret efter nedlæggelsen af rute 59, som også betjente strækningen mellem Viborg og Aalestrup. Efter nedlæggelsen af rute 59 var der behov for at rute 960X også betjente væsentlige byer i Viborg Kommune – Løvel, Bjerregrav og Møldrup.

Af den årsag er det vurderingen, at rute 960X ikke har afspejlet et normalt X-bussystem med konceptet ”få stop-hurtigt frem”. På skoledage er ruten suppleret af et mere standsende system (lokalrute 760), der dækker de huller i betjening af uddannelsessøgende, som rute 960X ikke har kunne betjene tilstrækkeligt.

Analysen af nuværende kunders rejsemønster på rute 960X viser, at godt halvdelen af rutens kunder rejser lokalt på strækningen – primært mellem Møldrup, Bjerregrav, Løvel og Viborg, mens godt halvdelen af kunderne rejser mellem Viborg og Aalborg.

Kun en meget lille andel af kunderne rejser på tværs af Viborg (bliver siddende i bussen over Viborg Rtb.) med nuværende rute 960X. Opgørelse af passagertællinger viser, at på en gennemsnitlig hverdag rejser ca. 16 kunder på tværs af Viborg ud af rutens ca. 700 påstigere. Det svarer til ca. 2 % af de samlede påstigere på en gennemsnitlig hverdag. På en gennemsnitlig fredag er andelen af kunder der rejser på tværs af Viborg lidt større (6%), mens andelen er størst på en gennemsnitlig søndag (12%).


Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering har vi lavet betjeningen på strækningen om, fordi vi ønsker at:

• Tilgodese de største rejsestrømme, der rejser på strækningen mellem Aalborg-Aalestrup-Møldrup-Viborg med mere ensartet og simpelt ruteforløb med standsende betjening
• En mere kundevenlig køreplan med kun én rute pr. strækning.
• Mere ensartet stopmønster, hvor flere stops på ruten undervejs tilgodeser flere kunder der rejser på strækningen
• Bedre udnyttelse af kapaciteten på strækningen og bedre fordeling af afgange


Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Viborg og Aalborg.

Rute 960X omlægges til ny rute 61, som kun betjener strækningen mellem Aalborg og Viborg. Nuværende lokalrute 760 nedlægges, hvor afgange flyttes til rute 61. Strækningen mellem Aalborg og Viborg betjenes dermed kun af ét standsende system med grundlæggende timesdrift omkring myldretid og 2 timers drift udenfor myldretid. Rute 61 udvides med i alt 5 stoppesteder i Viborg Kommune, samtidig nedlægges 3 stoppesteder, der før var betjent af rute 760. Betjeningsomfanget er stort set uændret.

Kunder, der rejser på tværs af Viborg mellem Aalborg og Silkeborg, skal fremover skifte mellem rute 61 og rute 60 i Viborg. I omlægningen af ruterne har der været fokus på gode korrespondancer. Læs mere om rute 60

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
På strækningen mellem Viborg og Aalborg er rejsemulighederne stort set uændret. Lokalrute 760 nedlægges, men relevante afgange til/fra Viborg implementeres i rute 61, hvor enkelte afgange, som kun var gyldige fredage, udvides til at gælde alle dage. Derfor vurderes betjeningsomfanget for stort set uændret og uden væsentlig forringelse i betjeningen af kunder.

Rejsetid
Der er stort set uændret rejsetid i betjeningen på strækningen.

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere overskuelige køreplaner, hvor alt er samlet i én køreplan pr. strækning
• Mere ensartet og simpelt ruteforløb med standsende betjening
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften
• Bedre mulighed for at optimere afgangstider på en kortere rute med færre planlægningsmæssige bindinger

Ulemper ved det nye system.
Kunder, der rejser over Viborg mod Silkeborg, får et busskift i Viborg

headline here
Rute 62/928X: Viborg-Randers

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening på strækningen mellem Randers og Viborg (og Holstebro) sker i et tostrenget system. Dels et standsende system - rute 62 - som betjener alle stoppesteder på strækningen og dels X-bussystem – rute 928X – som kun betjener få centrale stop i hovedbyerne og forbinder strækningen helt til Holstebro med få afgange.
Formålet med det tostrengede system er både at tage et særligt hensyn til kunder, der rejser på mere lokale strækninger og til kunder, som rejser længere, og særligt på tværs af hovedbyerne på strækningen.

Den nuværende parallelbetjening på strækningen er ikke tilstrækkeligt koordineret, hvilket skyldes uens køretider mellem ruterne på strækningen og særligt giver den lange X-busrute mellem Holstebro-Viborg-Randers flere planlægningsmæssige bindinger undervejs og stiller særlige krav til EU køre-hviletid. Det betyder, at der i nuværende betjening opleves flere afgange, hvor busserne kører lige efter hinanden eller i tæt afstand til hinanden, hvor begge busser kører med få passagerer i hver. Det er særligt gældende udenfor myldretiden – midt på dagen og om aftenen.

Nuværende rute 928X mellem Viborg og Randers kører under X-bus konceptet, men ruten er gennem årene løbende justeret med flere stoppesteder for at tilgodese nye behov for eksempelvis betjening hos AU Foulum. Dermed følger en del af kørslen på nuværende rute 928X ikke længere det grundlæggende princip for X-busbetjening med hurtige forbindelser, få stop og direkte ruteføring. Det er vurderingen, at kun godt halvdelen af nuværende afgange på 928X på hverdage kører den mest direkte rute. Til en vis grad er der en lidt rodet betjening, hvor det eksempelvis enten er rute 62 eller 928X, der betjener AU-Foulum

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 928X og rute 62 viser, at langt størstedelen af kunderne rejser lokalt på strækningen mellem Randers og Viborg, hvor kun en lille andel af kunderne rejser på tværs af Viborg (bliver siddende i bussen over Viborg Rtb.) med nuværende rute 928X.

Tilbuddet af gennemgående afgange fra Holstebro til Randers på rute 928X er meget begrænset. På hverdage er der 2 sene eftermiddagsafgange i hver retning, og om søndagen er der 2 sene eftermiddagsafgange i hver retning samt en tredje afgang, hvor der er busskifte, men med korrespondance.

Opgørelsen viser, at på en gennemsnitlig hverdag rejser ingen kunder på tværs af Viborg. På en gennemsnitlig søndag rejser ca. 5 kunder på tværs af Viborg (bliver siddende i bussen). Det svarer til ca. 1 kunde pr. afgang og det udgør ca. 5% af rutens samlede påstigere på en søndag.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering har vi lavet betjeningen på strækningen om, fordi vi ønsker at:

• Tilgodese de største rejsestrømme, der rejser på strækningen mellem Viborg og Randers med et mere struktureret standsende system med bedre og mere jævn fordeling af afgange
• Fastholde et mere simpelt tilbud om hurtigere forbindelser mellem hovedbyerne på strækningen ved tilbud om lynbusafgange morgen og eftermiddag, hvor behovet er størst
• Tilbyde en mere enkel betjening af AU Foulum.
• Undgå at flere busafgange kører i tæt efter hinanden med få kunder i hver bus
• Have en mere effektiv og optimal busudnyttelse med fokus på den centrale strækning, hvor de største kundestrømme findes
• Give flere kunder mulighed for at benytte afgangene på strækningen, da flere afgange bliver standsende og betjener alle stoppesteder
• Have bedre mulighed for at optimere afgangstider til gavn for de største rejsestrømme som findes lokalt

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager udgangspunkt i en ny overordnet betjeningsstruktur i korridoren mellem Viborg og Randers.
Strækningen mellem Viborg og Randers betjenes fremadrettet med ét standsende system suppleret med lynbusafgange morgen og eftermiddag, der tilsammen grundlæggende giver timesdrift i dagtimerne på hverdage, dog suppleret med ekstra afgange i myldretid morgen og eftermiddag. Lynbusafgangene betjener AU Foulum og samtidig giver mulighed for hurtigere forbindelse mellem hovedbyerne på strækningen.

Omlægningen betyder, at rute 928X nedlægges, men til gengæld får rute 62 flere afgange på strækningen mellem Viborg og Randers, så kunder vil opleve stort set samme betjeningsomfang som i dagens betjening.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Antallet af afgange på strækningen er stort set uændret på hverdage, dog reduceres der med en enkelt afgang. Der er samlet set færre lynbusafgange, men flere standsende afgange.

Antallet af afgange:

• På lørdage øges med 2 i hver retning. 
• På søndage fastholdes nuværende betjening. 

Rejsetid
• Kunder, som benytter nuværende rute 62, vil opleve stort set samme rejsetid ved benyttelsen af ny rute 62’s standsende afgange
• Rejsetiden mellem Viborg og Randers med nuværende rute 928X varierer mellem 52 minutter og 67 minutter. De nye lynbusafgange på rute 62 vil have en rejsetid på ca. 67 minutter

Lynafgange
På nuværende rute 928X er der 9 afgange i hver retning på hverdage, mens der på ny rute 62 tilbydes 5 lynafgange i hver retning.
Grundlaget for at tilbyde lynbusafgange er størst morgen og eftermiddag på hverdage, hvorfor det er prioriteret at tilbyde lynbusafgange her. Udenfor disse tidspunkter er der tilbud med standsende afgange, hvor rejsetiden er længere.

Betjeningen på rute 928X består af flere forskellige ruteforløb, hvor der over årene er tilføjet flere stoppesteder pga. efterspørgsel. Det er således kun 5 ud af de 9 x-busafgange, der reelt kører direkte. De øvrige ture kører fx via AU Foulum, Sønderbæk m.fl.

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere overskuelige køreplaner, hvor alt er samlet i én køreplan
• Mere ensartet og simpelt ruteforløb med standsende betjening
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften
• Bedre mulighed for at optimere afgangstider på en kortere rute med færre planlægningsmæssige bindinger

Ulemper ved det nye system.
• Lidt længere rejsetid på hele rejsen mellem Randers og Viborg midt på dagen.

headline here
Rute 72: Holstebro-Skive

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening i korridoren mellem Holstebro og Skive sker i et tostrenget system – dels et standsende system (regionalrute 72) og et X-bussystem med konceptet ”få stop-hurtigt frem” (rute 951X).
Formålet med det tostrengede system er både at tage et særligt hensyn til kunder, der rejser mere lokale strækninger og til kunder, som rejser længere, og særligt på tværs af hovedbyerne på strækningen. X-busrute 951X er administreret af Nordjyllands Trafikselskab.

Rute 72 betjener mellem Skive og Vinderup byerne Sevel, Mogenstrup og Rønbjerg. Hele strækningen Holstebro-Skive er også betjent af rute 951X, der mellem Holstebro og Vinderup kører samme strækning som rute 72. Mellem Vinderup og Skive kører rute 951X mere direkte via Kærgårdshold. Strækningen Skive-Vinderup bliver også direkte togbetjent.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 72 viser, at langt størstedelen af kunderne rejser på strækningerne mellem Holstebro og Vinderup og mellem Rønbjerg og Skive

Fra køreplanskiftet i 2021 har rute 951X fået to nye stoppesteder i Holstebro. Det er Rasmus Færchs Vej og Stationsvej. Herudover stopper rute 951X i Virksund og Hvidbjerg i Skive Kommune. Med det ændrede stopmønster på rute 951X er det vurderingen af rute 72 og 951X tilsammen udgør en god betjeningsstruktur.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering er den grundlæggende betjeningsstruktur fastholdt, men der er foretaget justeringer, fordi vi ønsker at:

• Sikre en tilpasset betjening på strækningen, der svarer bedre til behovet
• Sikre flere hurtige forbindelser mellem Skive og Holstebro
• Sikre en køreplan med mere ensartet kørsel alle hverdage
• Sikre et bedre og mere brugbart tilbud lørdage og søndage

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Holstebro og Skive, men der er indarbejdet få nye lynture på strækningen.

Mellem Vinderup og Skive, hvor benyttelsen er lav, når der ikke er skoleelever eller uddannelsessøgende, er der indarbejdet afgange, der kører mere direkte (lynafgange). Det vil sige uden at køre via Rønbjerg og Mogenstrup. Der er på disse afgange en køretidsbesparelse på 10 minutter i forhold til en normal standsende tur.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Betjeningsomfanget på ruten er ændret, så kunder vil opleve en mere ensartet betjening alle hverdage og flere afgange i weekenden.

Antallet af afgange:

• 3 afgange i hver retning, som kun kører på skoledage, er udvidet til at gælde alle hverdage, mens 2-3 ”halve” afgange i hver retning, som kun kører mellem henholdsvis Skive-Vinderup og Holstebro-Vinderup er reduceret.
• Antallet af afgange på lørdage øges med 2 i hver retning
• Antallet af afgange på søndage øges med 1 i hver retning

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Nye lynafgange sidst på eftermiddagen på hverdage, hvor køretiden mellem Holstebro og Skive er reduceret med ca. 10 minutter i forhold til en normal standsende afgang, hvilket vil give et bedre tilbud for pendlere
• Mere ensartet kørsel alle hverdage
• Bedre og mere brugbart tilbud lørdage og søndage.
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften

Ulemper ved det nye system.
• Forskellige ruteføringer med standsende afgange, lynafgange og X-busafgange i den samlede betjening i korridoren.

headline here
Rute 81: Herning-Grindsted

Den nuværende betjening
Den nuværende betjening i korridoren mellem Herning og Grindsted sker med regionalrute 81.
Rute 81 betjener ud over byerne Herning og Grindsted også Kibæk, Sdr. Felding, Stakroge og Sønder Omme. Sandet betjenes på udvalgte tidspunkter. Strækningen Herning-Kibæk er også betjent af tog. I Kibæk by betjener rute 81 ud over Kibæk Station også stoppestederne Sandfeldparken og Møllegårdsvej.

Analysen af kundernes rejsemønster på nuværende rute 81 viser, at størstedelen af kunderne rejser på delstrækningerne mellem Sdr. Felding og Herning og Grindsted og Sdr. Omme. Kun en mindre andel rejser hele strækningen mellem Herning og Grindsted. Kibæk udgør et godt kundegrundlag for rute 81, selvom byen også er betjent af toget på strækningen Skjern-Herning. Passageranalysen viser også, at mange benytter rute 81 mellem Kibæk Station og Herning selvom der kører tog. Det skyldes, at rute 81 om morgenen fortsætter til uddannelsesstederne, så de studerende kan spare et busskifte.

Ruten har en mindre omvejskørsel via Sandet, hvor kun få kunder benytter tilbuddet.

Hvorfor har vi lavet betjeningen om?
Med udgangspunkt i ovenstående vurdering er den grundlæggende betjeningsstruktur fastholdt, men der er foretaget justeringer, fordi vi ønsker at:

• Sikre en tilpasset betjening på strækningen, der svarer bedre til behovet
• Sikre mere direkte betjening til nye relevante områder i Herning
• Sikre en køreplan med mere ensartet kørsel alle hverdage
• Sikre et bedre og mere brugbart tilbud lørdage og søndage.

Den nye betjening
Den nye køreplan der træder i kraft den 26. juni 2022 tager i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Herning og Grindsted, men kørslen er justeret, så der opnås en mere harmonisk og ensartet betjening.

Flere afgange, som tidligere kun kørte på skoledage, er udvidet til at gælde alle hverdage, så der opnås en mere ensartet betjening, hvor hele strækningen mellem Herning og Grindsted får mere betjening. Særligt lørdagsbetjeningen er opgraderet, så der opnås en mere harmonisk betjening.

Ruteføringen på strækningen er justeret for at opnå en mere optimeret kørsel i forhold til behovet og betjening af arbejdspladser og boligområder.

Ruteføringen i Herning er omlagt, så der køres ad Dæmningen, Ribisvej og Mørupvej/Mads Eg Damgårdsvej. Det giver kunder til hovedindgangen ved MCH ca. 400 i gangafstand, men til gengæld kommer rute 81 nu tættere på områder, der nu er uden busbetjening.

Fakta om ny betjeningen
Betjeningsomfanget
Betjeningsomfanget på ruten er ændret, så kunder vil dermed opleve en mere ensartet betjening alle hverdage og flere afgange om lørdagen.

Antallet af afgange:

• 3 afgange, som kun kørte på skoledage, er udvidet til at gælde alle hverdage, mens 2 ”halve” afgange, som kun kørte mellem henholdsvis Herning-Sdr. Felding og Grindsted-Sdr. Felding er reduceret
• Antallet af afgange på lørdage øges med henholdsvis 2 og 3

Fordele og ulemper ved ny betjening
Fordele ved det nye system:
• Mere ensartet kørsel alle hverdage
• Flere hele afgange Herning-Grindsted
• Bedre og mere brugbart tilbud lørdage og søndage
• Omvejskørsel via MCH med få eller ingen kunder undgås
• Bedre og mere effektiv udnyttelse af busser, hvilket har positiv effekt i omkostningerne for busdriften

Ulemper ved det nye system.
• De få kunder til/fra MCH får længere afstand til rute 81 – ca. 400m.