Historik bag regionale besparelser

I begyndelsen af juni 2017 udsendte Region Midtjylland et forslag til reduktioner i det regionale rutenet i størrelsesordenen 35 mio. kr. Baggrunden herfor var, at det udmeldte budget fra Midttrafik lå 35 mio. kr. højere end den ramme på 315 mio. kr., som Regionsrådet havde afsat til kollektiv trafik. Rammen udgjorde ca. 52 % af regionens samlede ramme til kollektiv, og Region Midtjylland ønskede at fastholde denne procentdel, på baggrund af en opdrift i procentandelen i de forudgående år.

Bruttokatalog
Region Midtjylland havde forud for udarbejdelsen af forslaget anmodet Midttrafik om at udarbejde et bruttokatalog over ruter, som kunne karakteriseres som en sekundær regional forpligtelse.  Region Midtjylland henholder sig til lov om trafikselskaber, hvor regionens opgave er beskrevet som ruter mellem bycentre i hver sin kommune, hvor der ikke kører tog.

Midttrafik tog fat i udarbejdelsen af bruttokataloget over sekundære regionale ruter med udgangspunkt i følgende parametre:

  • Størrelsen af de bysamfund i hver sin kommune, der betjenes af ruten
  • Er de væsentligste bycentre i forvejen betjent af tog eller andre busruter
  • Andelen af passagerer på ruten, der passerer kommunegrænsen

Bruttokataloget var således tænkt som et grundlag for Region Midtjyllands forhandlinger med kommunerne om ”nedklassificering” af et antal ruter, som ikke løser primære regionale opgaver. Efter massive kommentarer fra berørte lokalområder i medierne hen over sommeren 2017, besluttede Regionsrådet at udskyde besparelserne til budget 2019.

Bruttokataloget omfattede nettoudgifter på ca. 60 mio. kr.

Midttrafiks trafikplan 2018-2021
I stedet blev kommunerne og Midttrafik indbudt til at deltage i en undersøgelse af hele trafikområdet. Herefter besluttede kontaktudvalget mellem Region Midtjylland og kommunerne, at arbejdet med Midttrafiks trafikplan 2018-2021 skulle udvides til at skabe grundlag for politiske beslutninger i Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen fra og med budget 2019.

Trafikstyregruppens redegørelse
Kommuneforeningen og Region Midtjylland har nedsat en trafikstyregruppe i forbindelse med udarbejdelse af den lovpligtige trafikplan for Midttrafik. Kommissoriet for trafikstyregruppen blev derfor udvidet til at omfatte en redegørelse for Region Midtjyllands økonomiske udfordringer for kollektiv trafik.

Redegørelsen skulle skabe et grundlag for forhandlinger mellem kommunerne og Region Midtjylland om tilpasning af det regionale busnet til Region Midtjyllands økonomiske ramme. Kommuner og Region Midtjylland modtog redegørelsen i januar 2018. Den viste, at regionens ramme var udfordret med 36 mio. kr.

Regionsrådets behandling
Redegørelsen for Region Midtjyllands økonomiske situation og bruttokataloget blev i foråret 2018 behandlet i Regionsrådet. Formålet var, at der i kontaktudvalget i april kunne aftales en proces for implementering af de regionale besparelser.

Midttrafik og Region Midtjyllands administration havde forud for Regionsrådets behandling foreslået, at besparelser på ca. 40 mio. kr. blev indfaset i tre geografiske klumper over tre køreplanår.  Hermed kunne man optimere planlægningen af det samlede kollektive trafiktilbud og mulighederne for at inddrage borgerne i høring af nye trafikplanforslag. 

Regionsrådets beslutning
Regionsrådet besluttede dog, at besparelser på 40 mio. kr. skulle gennemføres hurtigst muligt. Det var oplægget til kontaktudvalget på deres møde i april 2018. Resultatet af kontaktudvalgsmødet var, at der skulle gennemføres møder mellem Regionsrådsformanden og borgmestrene før sommerferien 2018 med henblik på at opnå aftaler med kommunerne om implementering af besparelserne.  Forventningen var på dette tidspunkt, at bruttokatalogets 60 mio. kr. og besparelsesbehovet på 40 mio. kr. gav et rum for forhandlingerne mellem Region Midtjylland og kommunerne.

De sidste møder blev dog først gennemført i september 2018. I forløbet fra april til september 2018 blev Region Midtjyllands målsætning for besparelserne ændret fra 40 mio. til 60 mio. Region Midtjylland har i den forbindelse i et notat redegjort for udviklingen i behovet for besparelser indenfor kollektiv trafik.
Notat om behovet for besparelser indenfor kollektiv trafik

Region Midtjyllands plan
Region Midtjylland har efterfølgende udarbejdet planen for budgetoverholdelse vedrørende kollektiv trafik i 2019. Planen tager udgangspunkt i, at bruttokataloget indfries i sin helhed med virkning fra 1. april 2019*). Region Midtjyllands forretningsudvalg har til Regionsrådets møde den 31. oktober 2018 indstillet, at planen vedtages. Planen beskriver samtidig bruttokataloget og regionens opsummering af de berørte kommuners synspunkter til de respektive ruter. Plan for budgetoverholdelse vedrørende kollektiv trafik 

Region Midtjyllands endelige beslutning
Regionsrådet har på deres møde den 31. oktober 2018 truffet endelig beslutning om gennemførelsen af planen for budgetoverholdelse vedrørende kollektiv trafik. Planen betyder, at Region Midtjylland stopper med at finansiere ruterne nævnt i bruttokataloget pr. 1. april 2019*).

Fra 1. april 2019*) vil det være op til kommunerne at fastlægge og finansiere det fremadrettede serviceniveau på de ruter, som Region Midtjylland ikke finansierer. For at tilgodese transport af uddannelsessøgende vil Region Midtjylland i en treårig periode yde tilskud til en række kommuner, som vil videreføre buskørsel på ruter, som Region Midtjylland ophører med at finansiere. Tilskuddet fastlægges for den enkelte rute, som en afgang i begge retninger om morgenen og to afgange i begge retninger om eftermiddagen.

*) Midttrafik har i samarbejde med kommunerne og Region Midtjylland fundet finansiering af regionalruterne frem til køreplanskiftet 30. juni 2019.