Konsekvenser for planlægningsprocessen

Den meget sene afklaring fra Region Midtjylland og fra kommunerne om implementeringen af de regionale besparelser og alternative kommunale transportløsninger får indflydelse på Midttrafiks planlægningsproces.

Nedenfor kan du læse mere om Midttrafiks normale planlægningsproces, og hvilke konsekvenser den nuværende proces har for Midttrafiks implementeringsmuligheder. 

Midttrafiks normale køreplanproces
Midttrafiks normale køreplanproces indeholder processer og aktiviteter som er målrettet og tilpasset et fast årshjul. 

Bestilling
Planlægning af nye køreplaner starter altid i juli måned, hvor den første del af processen handler om at klargøre et arbejdsgrundlag og sikre en bestilling fra kommuner og region. Perioden varer frem til starten af oktober, hvor målet er at samle op på ønsker og behov fra kunder, busselskaber og chauffører. Samtidig oplyser kommuner og region deres krav og rammer til nye køreplaner. Resultatet af processen munder ud i præcise bestillinger fra kommuner og region for de ønsker og ændringer, Midttrafik skal arbejde med frem til det kommende køreplanskifte. Bestillingen skal ske i starten af oktober måned. Cirka 6 måneder før de endelige køreplaner skal afleveres til busselskaberne.

Planlægningsperiode
I perioden fra oktober til december arbejder Midttrafik med detailplanlægning af køreplanerne. Hovedmålet i processen er at udarbejde forslag til nye transportløsninger med konkrete køreplanforslag, overslag på de økonomiske konsekvenser samt beskrivelser af konsekvenser for betjeningen af kunder. I arbejdet inddrages kommuner og region, kunder og busselskaber samt fakta, fx pendlingsdata, kundeundersøgelser og analyse af passagerbenyttesen på eksisterende ruter. Målet er at udarbejde konkrete udkast til nye driftssikre køreplaner, som sikrer optimal betjening af kunders behov indenfor bestilleres økonomiske og servicemæssige rammer.

Høring
Hvert år i januar måned sender Midttrafik resultatet af planlægningsarbejdet i offentlig høring. Høringen handler om de væsentlige ændringer i køreplaner, som er foreslået i køreplanerne til kommende køreplanskifte.  Det kan fx være nedlæggelse af betjening eller væsentlig omlægning af betjening. Høringen handler om borgerinddragelser. Når forslag til væsentlige køreplanændringer sendes i offentlig høring, er det fordi kunder skal have mulighed for både at se og komme med deres bemærkninger og synspunkter til nye køreplaner. Kunderne skal kunne forholde sig til de konsekvenser, ændringerne måtte have for de daglige rejser. Høringssvarene skal primært bruges til to formål. Dels skal kundernes bemærkninger indgå videre i kommuners/regionens politiske behandling. Dermed kan de træffe den endelige beslutning på et fuldt oplyst grundlag. Dels skal Midttrafik bruge dem til at fange mindre uhensigtsmæssigheder, fx mistede korrespondancer eller for sen ankomst til en ringetid. Altså forhold og bindinger, som Midttrafik ikke umiddelbart har kendskab til eller har været opmærksomme på. Alle henvendelser vurderes og indgår i den videre proces med udarbejdelsen af de endelige køreplaner.

Levering af endelige køreplaner til busselskaber
Kontraktmæssigt skal Midttrafik aflevere de endelige køreplaner til de busselskaber, som udfører kørslen, senest 3 måneder inden køreplanskiftet. Sædvanligvis skal det ske ultimo marts. Busselskaber skal herefter omsætte den planlagte kørsel til konkrete vagtplaner med frister i henhold til chaufførernes overenskomster.

Offentliggørelse af køreplaner
Den sidste fase i planlægningsprocessen handler om at offentliggøre resultatet af de nye køreplaner. I perioden handler arbejdet om at udgive "de trykte" køreplaner på Midttrafiks hjemmeside samt udarbejdelse, udskrift og opsætning af stoppestedstavler til alle stoppestedsstandere i Region Midtjylland. I perioden skal Midttrafik også sikre det endelige systemmæssige arbejde med klargøring af data til rejseplanen, rejsekort, realtidssystemer, elektroniske tavler m.m. Kravet til dataarbejdet er blevet betydning større i takt med nye digitale muligheder, fx elektroniske afgangstavler, rejsekort og Midttrafik live. Der er i processen afsat ca. 2 måneders dataarbejde for at sikre at nye køreplaner er driftsklare til de elektroniske platforme. 

Konsekvenser ved den nuværende proces
På nuværende tidspunkt i processen med implementeringen af regionale besparelser og udarbejdelsen af alternative transportløsninger for kommunerne har Midttrafik været sikret en bestilling fra kommunerne med udgangen af 2018. Det vil sige, at bestillingen sker på et sent tidspunkt, ca. 3 måneder før de endelige køreplaner skal afleveres til busselskaberne og 3 måneder efter Midttrafik normalt modtager bestillinger. Jævnfør ovenstående beskrivelse af den normale køreplanproces, har Midttrafik normalt 6 måneder til at sikre planlægningen af nye køreplaner inden de skal afleveres til busselskaberne. Der er i nuværende proces med implementeringen af regionale besparelser kun ca. 3 måneder til detailplanlægning. Midttrafik er derfor nødt til at prioritere i de normale aktiviteter og tilpasse disse, så vi når kravet om planlægningen og implementeringen af nye alternative transportløsninger til køreplanskiftet 30. juni 2019. 

Konsekvens af Midttrafiks nødvendige prioritering

Generelt betyder implementeringen af de regionale besparelser, at Midttrafik er nødt til at sætte mange normale processer ned til et minimum. Enkelte aktiviteter udgår. Konsekvensen bliver følgende:

  •  Der gennemføres ikke borgerinddragelse i udarbejdelse af løsningerne 
  • Der gennemføres ikke offentlige høringer på løsningerne, når de foreligger. De endelige køreplaner offentliggøres efter leveringen til busselskaber som politisk besluttede løsninger
  • Stoppestedstavler for bybusser i bybusbyer udskrives og opsættes til køreplanskiftet
  • Stoppestedstavler for alle lokale og regionale ruter udskrives og opsættes ikke. I stedet fjernes gamle tavler, og der opsættes en information på standeren med henvisning til opdateret køreplaninformation på Midttrafiks hjemmeside og rejseplanen.dk. samt henvisning til Midttrafik live, hvor aktuelle afgangstider fra stoppestedet kan ses.