Arbejdet er i gang: Udvalg lægger sporene til fremtidens kollektive trafik

Over de næste 30 år forventer Aarhus en befolkningstilvækst, der svarer til indbyggertallet i Aalborg. Det kræver strategiske, faktabaserede og rettidige beslutninger, hvis byen ikke skal sande til i biler.

I et nyt udvalg er fire erfarne politikere i fuld gang med at skitsere scenarier for Aarhus Kommunes kollektive trafiksystem frem mod 2040. I spidsen står Steen Stavnsbo (K), som her fortæller om udvalgets opgave.

Hvordan designer Aarhus sin kollektive trafik til en fremtid som reel storby med en halv million indbyggere?

Hvor kan BRT-busser i eget tracé være den fornuftigste løsning? Og hvilken rolle kan en udbygning af Letbanen spille? Hvordan skal det hele organiseres, så det er de rigtige aktører, der får trafikken til at glide? 

Det er nogle af de svære spørgsmål, som et såkaldt §17, stk. 4-udvalg – nedsat af Aarhus Byråd – har kastet sig over. Der er tale om et midlertidigt udvalg, der skal fungere som rådgivere for byrådet. Og missionen er klar: Præsenter tydelige scenarier for den højklassede kollektive trafik i Aarhus, så et nyt byråd efter kommunalvalget kan træffe fremtidssikrede beslutninger.

– Vi vil fremlægge faktabaserede scenarier, så de politiske beslutninger bliver strategisk funderet. Der ligger mange relevante analyser af Aarhus’ trafikbehov, og derudover skal vi se på erfaringer fra sammenlignelige europæiske byer. Vi skal også tænke i den rigtige organisering, så der ikke nødvendigvis er fem-seks aktører inde over afviklingen af én type kollektiv trafik, som vi ser det med Letbanen i dag.

Sådan lyder det fra Steen Stavnsbo, der er borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti i Aarhus og formand for det midlertidige udvalg. I 2018-2020 var han bestyrelsesformand for Aarhus Letbane.

Et mix af teknologier i spil

Hvad er et §17, stk. 4-udvalg?

Kommunestyrelsesloven giver mulighed for, at politikerne i kommunalbestyrelsen (byrådet) kan nedsætte særlige udvalg, som varetager bestemte hverv eller udfører forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Foruden Steen Stavnsbo består det nedsatte udvalg af tre andre erfarne lokalpolitikere, som alle er medlemmer af det nuværende byråd: 

  • Bünyamin Simsek (V), teknik- og miljørådmand
  • Steen Bording Andersen (S), næstformand i teknisk udvalg
  • Jan Ravn Christensen (SF), medlem af teknisk udvalg  

”På forhånd står der 2-2 i kampen mellem letbane og BRT-busser”, har et lokalt medie skrevet for at tegne udvalgsmedlemmernes politiske præferencer skarpt op. S og SF som fortalere for mere letbane i det ene hjørne og V og K som tilhængere af BRT. Men helt så sort/hvidt er det ikke, forsikrer Steen Stavnsbo. 

– Aarhus har allerede en letbane, og det er besluttet, at der kommer BRT-busser på Ringvejen. Dertil kommer de almindelige busser og elbusser, så uanset politiske holdninger vil vi få et mix af flere transportformer i Aarhus’ kollektive trafik. Vores opgave i udvalget er at gøre det tydeligt, hvordan vi bedst optimerer det mix, og hvor de forskellige teknologier kan supplere hinanden. For eksempel kunne jeg godt forestille mig, at letbane og BRT nogle steder kan køre i det samme tracé, siger Steen Stavnsbo. 

– Jeg forventer, at vi fra udvalget kommer med mellem to og fem klare scenarier for den kollektive trafik, så politikerne hurtigt kan komme videre med at træffe beslutninger. Det kan være konkrete anlægsbeslutninger de steder, hvor det haster mest, og i andre tilfælde beslutninger om at indsamle mere viden. For eksempel får vi næppe tid til indgående at studere trafiksystemer i Dublin og andre relevante byer i løbet af vores korte udvalgsperiode, tilføjer han.

 

Læring fra Letbanen er vigtig

Et eksempel på en beslutning, der snart presser sig på, er etape 2. Skal letbane- eller BRT-teknologi betjene Aarhus Ø? Og hvad med strækningen fra Aarhus midtby til en kommende Brabrand Station? Her er en VVM-undersøgelse aktuelt ved at belyse både letbane og BRT. 

– Jeg tror ikke, at vores scenarier kommer til at rokke ved de linjeføringer og teknologier, der er er en del af VVM-undersøgelsen. Men jeg kan omvendt ikke fuldstændig udelukke det. Uanset hvad skal beslutninger om etape 2 snart træffes, da der formentlig vil gå fem-seks år, fra anlægsarbejdet kommer i udbud, til et nyt system er klar til brug på strækningen, siger Steen Stavnsbo. 

Ender beslutningen med mere letbane, er Steen Stavnsbo ikke bekymret for en gentagelse af det problemfyldte forløb med etape 1. 

– Store infrastrukturprojekter tager tid, og nogle gange bliver de dyrere end forventet. Den realisme skulle politikerne have været bedre til at kommunikere til borgerne fra begyndelsen. Vi skal huske, at det var et enigt byråd, der besluttede at anlægge Letbanen, men som også kom til at hænge på nogle budskaber om for eksempel passagertal og tilgængelighed, som var behæftet med stor usikkerhed, siger Steen Stavnsbo. 

– Hvis mere letbane bliver en del af etape 2, vil strækningen til Brabrand alt andet lige minde mest om den bynære letbane i Aarhus, som har haft en noget mere problemfri indkøring end strækningerne til Odder og Grenaa, pointerer han.

Scenarier klar til nyt byråd

Udvalgets fire medlemmer mødes jævnligt frem mod december 2021 og vil derefter fremlægge deres scenarier og anbefalinger for det nye byråd primo 2022. 

–  Vi når ikke til bunds i alt på under et halvt år. Men vi vil opridse tydeligt for både politikere og borgere, hvilke udfordringer den kollektive trafik i Aarhus står over for, og hvordan de udfordringer bliver løst med bedst kvalitet for pengene, siger Steen Stavnsbo.

Kort om udvalgets arbejde

Aarhus Kommune har nedsat udvalget for fremtidens kollektive trafik. Udvalget skal fremlægge en vision med relevante scenarier for den højklassede kollektive trafik i et kommunestrategisk perspektiv frem mod 2040. 

  • Udvalget blev vedtaget på byrådsmødet 12. maj 2021.
  • Første møde blev afholdt inden sommerferien, og der afholdes møder jævnligt i resten af 2021.

De fire politikere i udvalget skal fremlægge deres oplæg og scenarier primo 2022.

Letbanesamarbejdet

Midttrafik Region Midtjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune
Skanderborg Kommune Randers Kommune Odder Kommune Syddjurs Kommune Letbanen logo