Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Se åbningstider under Kundeservice)

Skriv til os eller chat med os

Privatlivspolitik

Hos Midttrafik er det vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Derfor ønsker vi den bedst mulige gennemsigtighed omkring, hvordan oplysninger behandles, på hvilket grundlag og hvad du kan gøre som borger.

Det er derfor også op til os at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik redegøres der for, hvordan du som registeret har særlige rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger. Disse rettigheder rummer dog visse begrænsninger, da Midttrafik i mange tilfælde behandler oplysninger som led i sin myndighedsudøvelse som offentlig myndighed.

Hvem er vi?
Trafikselskabet Midttrafik har fra 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik i den midtjyske region.

De regionale bussers kørsel bestilles og betales af Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen bestiller og betaler kørslen inden for deres kommunegrænser.

Midttrafik er en fusion af det tidligere Århus Sporveje Trafikselskab, dele af Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), dele af Vejle Amts Trafikselskab (VAT), de tidligere Ringkøbing og Århus amter, samt kommunerne i de 2 nedlagte amter.

Som følge af strukturreformen blev den kollektive trafik samlet i trafikselskaber.

Dine rettigheder
Som registreret hos Midttrafik er du i besiddelse af en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at varetage. Disse omfatter, at:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
  • Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger hos Midttrafik permanent.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Midttrafik eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
  • Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Vær dog opmærksom på, at retten ikke gælder på behandling af personoplysninger, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Midttrafik har fået pålagt.
  • Ret til indsigelse: Du har ret til – i særlige situationer – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering: Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, som alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Desuden har du ret til, at udvalgte personoplysninger om dig ikke bliver underlagt automatisk behandling – eksempelvis arbejdsindsats, økonomisk situation, helbred, interesser, adfærd m.fl. (Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder). 

Kontakt Midttrafiks DPO (Data Protection Officer/Databeskyttelsesrådgiver)
For at høre mere om dine rettigheder eller påberåbelsen af disse, er der mulighed for at kontakte organisationens DPO (Data Protection Officer/Databeskyttelsesrådgiver) ved hjælp af nedenstående oplysninger:

REVI-IT
E-mail: dpo-midttrafik@REVI-IT.dk
Adresse: Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Tlf.: 77 34 46 00

Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?
Oplysninger om borgerne/kunderne indhentes som led i Midttrafik varetagelse af sin opgave som trafikselskab og kommunalt fællesskab. Derfor vil der blive behandlet en række oplysninger, som bl.a. indsamles når du benytter Midttrafiks transportservice.

Når du som borger besøger Midttrafiks hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål. De indsamles ved din færden på hjemmesiden.

Hvilke typer af oplysninger indhentes om dig?
De oplysninger, som behandles hos Midttrafik, vil primært være navn, adresse, telefonnummer og i visse tilfælde CPR-nummer. I listen herunder, kan du se hvilke typer af oplysninger der konkret behandles, når du anvender Midttrafiks services. 

Desuden indsamles der oplysninger, når du benytter Midttrafiks hjemmeside, for at vi kan se, hvilken vej du bruger for at finde information.

Hvad bruges oplysningerne til?
De indsamlede oplysninger behandles som led i offentlig myndighedsudøvelse i det omfang de bruges til varetagelse af Midttrafiks transportopgaver.

Derudover behandles oplysninger for at Midttrafik skal kunne yde den bedst mulige service som trafikselskab, herunder:

Cookies
Cookies giver Midttrafik mulighed for at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges.

Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles.

Du kan læse mere om Midttrafiks brug af cookies her

Hvad er retsgrundlaget?
Når der behandles almindelige personoplysninger hos Midttrafik sker det som udgangspunkt med hjemmel i reglerne i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Her fremgår det, at der er tale om en lovlig behandling, såfremt behandlingen udføres led i offentlig myndighedsudøvelse, hvilket vil gøre sig gældende for langt størstedelen af behandlingerne hos Midttrafik.

Desuden vil der i visse tilfælde blive behandlet følsomme personoplysninger med hjemmel databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, j, f og h, der primært vedrører behandling af hensyn til arbejds- og ansættelsesretlige forhold. Endelig kan der i særlovgivning være hjemmel til, at Midttrafik behandler følsomme personoplysninger.

I forbindelse med cookies vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?
Midttrafik vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Sikkerhed
Når vi modtager dine oplysninger hos Midttrafik, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Dataansvarlig
Midttrafik er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores rolle som offentlig myndighed og i forbindelse med trafikselskabets services som for eksempel transport og billetkøb. I tilfælde af at du ønsker at kontakte Midttrafik i forbindelse med vores rolle om dataansvarlig, kan det gøres vha. kontaktoplysningerne nedenfor:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Tlf.: 87408200

Kontaktformular

Klager
Hvis du ønsker at klage over Midttrafiks behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Midttrafik's Privacy Policy in English