Midttrafiks privatlivspolitik

Hos Midttrafik er det vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Derfor ønsker vi den bedst mulige gennemsigtighed omkring, hvordan oplysninger behandles, på hvilket grundlag og hvad du kan gøre som borger.

Det er derfor også op til os at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Længere nede på siden kan du klikke dig videre til oplysninger om Midttrafiks specifikke behandlinger af dine personoplysninger, herunder:

 • Hvornår og hvordan vi indhenter dine oplysninger
 • Hvilke typer af oplysninger vi behandler om dig
 • Hvad vi bruger oplysningerne til
 • Hvilket retsgrundlag behandlingen er baseret på
 • Hvilke andre modtagere der evt. er af dine oplysninger
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. 

I denne privatlivspolitik redegøres der for, hvordan du som registeret har særlige rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger. Disse rettigheder rummer dog visse begrænsninger, da Midttrafik i mange tilfælde behandler oplysninger som led i sin myndighedsudøvelse som offentlig myndighed.

Privatlivspolitikken er opdateret marts 2024.

Hvem er vi?

Trafikselskabet Midttrafik har fra 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik i den midtjyske region.

De regionale bussers kørsel bestilles og betales af Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen bestiller og betaler kørslen inden for deres kommunegrænser.

Midttrafik er en fusion af det tidligere Århus Sporveje Trafikselskab, dele af Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), dele af Vejle Amts Trafikselskab (VAT), de tidligere Ringkøbing og Århus amter, samt kommunerne i de 2 nedlagte amter.

Som følge af strukturreformen blev den kollektive trafik samlet i trafikselskaber.

Dine rettigheder

Som registreret hos Midttrafik er du i besiddelse af en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at varetage. Disse omfatter, at:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
 • Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger hos Midttrafik permanent.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Midttrafik eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Vær dog opmærksom på, at retten ikke gælder på behandling af personoplysninger, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Midttrafik har fået pålagt.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til – i særlige situationer – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering: Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, som alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Desuden har du ret til, at udvalgte personoplysninger om dig ikke bliver underlagt automatisk behandling – eksempelvis arbejdsindsats, økonomisk situation, helbred, interesser, adfærd m.fl. 

Kontakt Midttrafiks DPO (Databeskyttelsesrådgiver)

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

DPO Danmark ApS
Rosengården 4, st. th.
1174 København K
E-mail: dpo-midttrafik@dpo-danmark.dk
www.dpo-danmark.dk/dpo
Telefon: 77 34 46 00

Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?

Oplysninger om borgerne/kunderne indhentes som led i Midttrafiks varetagelse af sin opgave som trafikselskab og kommunalt fællesskab. Derfor vil der blive behandlet en række oplysninger, som bl.a. indsamles når du benytter Midttrafiks transportservice.

Hvad er vores formål med behandlingen af dine oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger med følgende overordnede formål:

Behandlingen har til formål at muliggøre varetagelsen af trafikselskabet Midttrafiks opgaver i forhold til at kunne forestå den offentlige transport i Region Midtjylland. Dette understreges af § 5 i lov om trafikselskaber, hvor det fremgår at trafikselskaberne skal varetage følgende opgaver:

Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel

 • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
 • Privatbaner

Formålet er således at drive et offentligt trafikselskab, hvor behandlingen af personoplysninger sker som led i varetagelsen af denne opgave.

Hvilke typer af oplysninger indhentes om dig?

De oplysninger, som behandles hos Midttrafik, vil primært være navn, adresse, telefonnummer og i visse tilfælde CPR-nummer. I listen herunder, kan du se hvilke typer af oplysninger der konkret behandles, når du anvender Midttrafiks services. 

Privatlivspolitikker til kunder:

Privatlivspolitikker til Midttrafiks leverandører og medarbejdere hos disse:

Øvrige:

 

Hvis du giver cookie-samtykke til det, indsamles der desuden oplysninger om dig, når du benytter Midttrafiks hjemmeside, for at vi kan se, hvilken vej du bruger for at finde information (læs mere i Midttrafiks cookie-politik).

Hvad bruges oplysningerne til?

De indsamlede oplysninger behandles som led i offentlig myndighedsudøvelse i det omfang de bruges til varetagelse af Midttrafiks transportopgaver.

Derudover behandles oplysninger for at Midttrafik skal kunne yde den bedst mulige service som trafikselskab, herunder:

Cookies

Midttrafik anvender nødvendige cookies til at gøre hjemmesiden brugbar og til at aktivere grundlæggende funktioner som fx side-navigation. Hjemmesiden vil ikke fungere ordentligt uden disse. Øvrige cookies vedr. markedsføring, statistik etc. er ikke standard men tilvalg ved samtykke, som du til enhver tid, kan trække tilbage.

Når du som borger besøger Midttrafiks hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål. De indsamles ved din færden på hjemmesiden.

Du kan læse mere om Midttrafiks brug af cookies her

Hvad er retsgrundlaget?

Når der behandles almindelige personoplysninger hos Midttrafik sker det som udgangspunkt med hjemmel i reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. Her fremgår det, at der vil være tale om en lovlig behandling, såfremt behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, eller såfremt behandlingen udføres som led i offentlig myndighedsudøvelse. Sidstnævnte vil gøre sig gældende for langt størstedelen af behandlingerne hos Midttrafik.

For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. For så vidt angår Midttrafiks behandling af eventuelle følsomme oplysninger om kunder, fx brug af hjælpemidler, der kan relatere sig til et handicap eller andre helbredsoplysninger om fx sygdom, sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra f og litra g, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e.

I forbindelse med cookies vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Midttrafik vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Hvis Midttrafik modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre der er tale om fortrolige og følsomme personoplysninger.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos Midttrafik, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesretten.

Dataansvarlig

Midttrafik er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores rolle som offentlig myndighed og i forbindelse med trafikselskabets services som for eksempel transport og billetkøb. I tilfælde af at du ønsker at kontakte Midttrafik i forbindelse med vores rolle om dataansvarlig, kan det gøres vha. kontaktoplysningerne nedenfor:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Tlf.: 87 40 82 00

Kontaktformular

Klager

Hvis du ønsker at klage over Midttrafiks behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Midttrafik's Privacy Policy in English