Køb af rejsehjemmel via Midttrafik (Billetapp): Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata

Opdateret d. 6. september 2022. 

Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ Uddybning
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Når du opretter dig som bruger i Midttrafik (Billetapp) og køber rejsehjemmel, eller fremsøger oplysninger og pris om en rejse, afgiver du dine oplysninger til os, som vi behandler for at kunne administrere dig som kunde, eller tilbyde dig et forslag til en rejsehjemmel. Når du køber rejsehjemmel og benytter dit klippekort i appen, registrerer vi din IP-adresse. Når du aktivt giver samtykke i appen, indsamler vi oplysninger om din enhed.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? I forbindelse med din brug af Midttrafik (Billetapp) indsamler og behandler Midttrafik oplysninger, der vedrører dit fulde navn, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, profilbillede (mulighed ved pendlerkort), IP-adresse, betalingsoplysninger, lokationsdata, rejsehistorik på gennemførte og annullerede billetkøb i form af registrering af din angivelse af på hvilket stoppested og på hvilket tidspunkt, rejsen forventes at starte og eventuelt slutte. I relation til Ungdomskort behandler Midttrafik endvidere dit CPR-nummer (til identifikation af Ungdomskortoplysninger), din bopælsadresse, hvilken uddannelsesinstitution du er indskrevet på samt det billede du uploader i forbindelse med oprettelsen af Ungdomskort. I forbindelse med supportsager, kan vi bede om dit samtykke til at indhente og behandle oplysninger om telefonmodel, styresystem og app version.
Hvad bruger vi oplysningerne til? De indsamlede oplysninger behandles som led i Midttrafiks offentlige myndighedsudøvelse for at sikre varetagelsen af Midttrafiks transportopgaver i forbindelse med salg af rejsehjemmel, samt for at Midttrafik kan yde den bedst mulige service som trafikselskab, udstede kvitteringer, identificere dig som kunde i forbindelse med supportsager, behandle klagersager om kontrolafgifter samt opkræve betaling. Oplysningerne behandles desuden for at overholde Midttrafiks retlige forpligtelser. Midttrafiks behandling af dit CPR-nummer sker for at sikre entydig identifikation af dig som kunde hos Midttrafik eller som journalnummer. Der laves kontrolforanstaltninger, herunder automatiske analyser af din adfærd i appen, som har til formål at sikre, at du selvbilletterer. Der udsendes appbeskeder eller indgås anden form for dialog med dig, hvis du, på baggrund af de automatiske analyser, udviser tegn på uregelmæssig adfærd i betalingsappen.De automatiske analyser tager højde for forholdet mellem gennemførte og annullerede billetkøb.
Hvad er retsgrundlaget? Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningen, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt databeskyttelsesforordningens artikel 5. For så vidt angår Midttrafiks behandling af kunders CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Midttrafik kan kortlægge brugeres adfærd i appen ved at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, for at analysere forhold vedrørende brugerens adfærd i Billetappen for at undgå billetsnyd (profilering, som det defineres i GDPR art. 4, nr. 4). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Efter GDPR, artikel 21, stk. 1, har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. I så fald må Midttrafik ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Midttrafik påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Modtagere af oplysninger kan være andre offentlige myndigheder, fx politimyndigheden ved anmeldelse af fraud, DSB ifm. billetkontrol eller Uddannelsesstyrelsen i relation til dokumentation af salg af Ungdomskort, samt Midttrafiks valgte betalingsløsninger.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet, og for at opfylde vores journaliseringspligt og bogføringspligt.

Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik