Etape 2: Sidste punktum er sat hos Udvalget for fremtidens kollektive trafik

Det såkaldte §17 stk. 4-udvalg blev nedsat af byrådet i Aarhus Kommune og har haft til opgave at undersøge spørgsmål og teknologier i forbindelse med etape 2. Sidste møde er netop afholdt, og selvom udvalget ikke peger på enten en letbane- eller BRT-løsning, er flere temaer undersøgt.

Aarhus vokser – det samme gør trængslen på vejene

  • Bilen er i dag den foretrukne transportform, og prognoser viser, at biltrafikken vil stige op til 30 - 35 procent frem mod 2035. Det medfører forringet fremkommelighed og forlængede rejsetider på det overordnede vejnet, især i morgentrafikken. Befolkningsprognosen peger på, at Aarhus vil have op til 418.000 indbyggere i 2045.

  • Kapacitetsmæssigt er bus, letbane og tog mere effektivt end bilen og udnytter pladsen bedre i den tætte by. Den kollektive trafik har derfor et stort potentiale for at understøtte væksten i den østjyske region og nedbringe det tiltagende pres på vejnettet. Samtidig nedbringer kollektiv trafik CO2-udledningen ved, at flere kører sammen.

Det er en kompleks beslutning, når teknologien til etape 2 skal afgøres. For netop at kvalificere beslutningsgrundlaget om udbygningen af den kollektive trafik nedsatte Aarhus Byråd i sommeren 2021 et såkaldt §17 stk. 4-udvalg med navnet Udvalget for fremtidens højklassede kollektive trafik. 

Det fik til opgave at drøfte udviklingen af fremtidens højklasset kollektive trafik i Aarhus, herunder at dykke ned i kompleksiteten omkring teknologivalg for etape 2, og nu er sidste udvalgsmøde blevet holdt. Indsigterne og de konkrete anbefalinger til det videre arbejde skal præsenteres for Aarhus Byråd, hvilket forventes at ske medio 2023. 

Udvalget består af følgende byrådsmedlemmer: 

  • Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø, udvalgsformand
  • Bünyamin Simsek (V)
  • Jan Ravn Christensen (SF)
  • Steffen Wich (S) 

Derudover også Otto Anker Nielsen (eksternt medlem), professor DTU Transport. 

Her er et overblik over de temaer og drøftelser, der har været hos §17 stk. 4-udvalget. De endelige anbefalinger ligger dog først fast, når de indstilles til Aarhus Byråd.

Tema #1: Teknologi i etape 2

§17 stk. 4-udvalget har fået belyst forskellige scenarier for udbygningen af etape 2 og perspektiver til mulige etaper for videre udbygning af den højklassede kollektive trafik. Her har udvalget også fået belyst fordele og ulemper ved både en letbane- og BRT-løsning og de forskelle, der er i forhold til for eksempel frekvens, kapacitet, passagerpotentiale samt anlægs- og driftsøkonomi.

Udvalget kommer til gennem anbefalingerne til byrådet at stille forslag om, hvordan undersøgelserne om teknologivalg på etape 2 kan indgå i den videre politiske beslutningsproces om Spanien-Brabrand-strækningen.

Tema #2: Organisering af den kollektive trafik

Da udvalget kom med sine første anbefalinger i 2021, blev det tydeligt, at den kollektive trafik i Aarhus Kommune består af mange aktører. Revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG fik til opgave at analysere organiseringen, samspillet mellem aktører og incitamentsstrukturer i 2022. Undersøgelserne spænder bredt og har blandt andet haft fokus på at identificere problemstillinger og udfordringer i den nuværende organisering. 

Ud fra den indledningsvise analyse vil udvalget i deres anbefalinger til byrådet komme med forslag til, hvordan man kan gå videre med undersøgelser og opstille mulige løsningsmodeller, som der på sigt kan tages politisk stilling til.

Tema #3: Vision og målsætning for den kollektive trafik

Udvalget har drøftet en samlet vision og målsætninger for den kollektive trafik og har opstillet en række pejlemærker. Det er blandt andet, at den kollektive trafik skal være attraktiv og konkurrencedygtig, give mest og bedst mulig kollektiv trafik for pengene, indgå i det samlede mobilitetssystem, være brugervenlig og tilbyde brugerorienterede produkter og sammentænkes med byens fysiske udvikling. 

Processen er ikke færdig, men det videre arbejde vil formentlig foregå som led i Aarhus Kommunes kommende mobilitetsstrategi i 2024.

Tema #4: Overblik over investeringsniveauer

Selvom det ikke var en del af opdraget, ønskede udvalget at få et samlet overblik over investeringsbehov ved de forskellige projekter i Samspil 2030 om højklasset kollektiv infrastruktur. 

Derudover ønskede udvalget et overblik over mulige niveauer af udbygningen af den kollektive trafik i kommunen samt de driftsøkonomiske konsekvenser. Materialet blev taget til efterretning og danner baggrund for den endelige beslutningsproces.

Borgere bliver inddraget

Borgmester Jacob Bundsgaard (S), Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø, og Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg, har desuden netop foreslået, at Aarhus Byråd nedsætter en såkaldt borgersamling om fremtidens byliv, byrum og mobilitet i Aarhus. 

Borgersamlingen, som er en særlig form for borgerinddragelse, vil blandt andet skulle fokusere på den kollektive trafik. Hvis forslaget om borgersamling vedtages af byrådet, kan det også få indflydelse på, hvornår der træffes en endelig beslutning om etape 2.

Hvad er et §17, stk. 4-udvalg? 

  • Kommunestyrelsesloven giver mulighed for, at politikerne i kommunalbestyrelsen (byrådet) kan nedsætte særlige udvalg, som varetager bestemte hverv eller udfører forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. 
  • Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

 

Letbanesamarbejdet

Midttrafik Region Midtjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune
Skanderborg Kommune Randers Kommune Odder Kommune Syddjurs Kommune Letbanen logo