Næste stop: Odense

Aarhus har taget teten med Danmarks første letbane. Over de næste nyhedsbreve dykker vi ned i danske byer, der også har enten en letbane eller BRT-løsning på vej. Denne gang handler det om letbanen i Odense, som har spændende ligheder, men også en række forskelle i sammenligning med Aarhus.

I Odense er en storstilet transformation i gang, hvor en kommende letbanestrækning fra begyndelsen har været tænkt ind som rygrad i byudviklingen. Byggeriet gik i gang i 2015, og forventningen er, at letbanen begynder at køre fra maj 2022.

Den 14,5 kilometer lange strækning forbinder – ligesom i Aarhus – vigtige knudepunkter i Odense. Det gælder især bymidten og Odense Banegård Center, der forbindes med Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitetshospital. For at aflaste biltrafikken etableres der et park and ride-anlæg ved Højstrup i byens vestlige del og ved motorvejen i byens sydlige del, hvor man kan parkere sin bil og tage letbanen ind til blandt andet Nyt OUH, Syddansk Universitet og bymidten.

Forventningen er, at omkring 60.000 mennesker dagligt skal bevæge sig ind og ud af campusområdet, hvor både universitetet og Nyt OUH ligger.

– Odense Byråds ønske var fra start et infrastrukturprojekt, som tilbyder et effektivt og bæredygtigt alternativ til biltrafik. Her kan en letbane noget særligt, da den flytter mange mennesker effektivt, komfortabelt og på el, siger Bo Jessen, chefkonsulent i Odense Kommune.

Der forventes cirka 35.500 passagerer på en hverdag og cirka 10-11 millioner passagerer om året efter en indkøringsperiode og åbningen af Nyt OUH.

Letbanen som motor for byudvikling

Der er flere ligheder mellem letbanen i Aarhus og i Odense. Blandt andet er selve letbanetogene begge steder fra leverandøren Stadler Variobahn. Men hvor Letbanen i Aarhus også forbinder yderområder og omegnsbyer med Aarhus midtby, er letbanen i Odense i højere grad en del af selve bymidtens byudvikling.

– Odense er i gang med en transformation, som måske er endnu mere omsiggribende end i Aarhus. Vi kalder processen ’fra stor dansk by til dansk storby’. Finanskrisen satte tydelige spor i Odense, da der forsvandt mange af byens industriarbejdspladser. Det udfordrede Odenses beskæftigelsessituation, økonomi og identitet som industriby. 

– Transformationen af Odense har derfor handlet om at gøre Odense attraktiv for fremtidens borgere og virksomheder, og her er letbanen en stor gevinst. Den binder byen sammen, fokuserer byudviklingen i udviklingsområder langs med letbanen og tiltrækker investeringer, lyder det fra Bo Jessen. 

En ny opgørelse fra Odense Letbane fra februar 2022 viser således, at der er bygget eller planlagt større byggerier og investeringer for 27 milliarder kroner i letbanekorridoren i Odense i perioden fra 2012 til 2024.

Fakta om Odense Letbane

  • Odense Letbane forventes at være klar til at gå i drift i omkring maj 2022

  • Letbanen har et samlet budget på cirka tre milliarder kroner (i 2014-priser)

  • Etape 1 bliver cirka 14,5 kilometer lang og får i alt 26 stationer på linjen fra Tarup i nord til Hjallese i syd

  • Hele turen fra Tarup til Hjallese vil tage omkring 42 minutter, og der forventes afgange fra hver station otte gange i timen i dagtimerne

  • Letbanetoget er 32 meter langt og kan have mere end 200 passagerer ad gangen

  • Der forventes cirka 35.500 passagerer på en hverdag og cirka 10-11 millioner passagerer om året efter en indkøringsperiode på nogle år, og når Nyt OUH er åbnet

Trafikeret vej bliver til grøn bymidte

Omlægningen af Thomas B. Thriges Gade er formentlig det tydeligste eksempel på transformationen af Odense. Det var tidligere en trafikeret, firesporet vej fra 1960erne. I 2014 blev vejen lukket, og nu er der bygget en ny grøn og levende bydel med boliger, butikker, restauranter, cafeer, hotel, kultur, nye pladser og små parker, hvor letbanen er tænkt ind i den fysiske arkitektur – og hvor fortovet for eksempel er integreret som en del af stationen. 

– Vores erfaring fra udviklingen af Thomas B. Thriges Gade er at tænke både letbane og byudvikling samtidig frem for først det ene og derefter det andet. Det handler ikke blot om at få det tekniske på plads, men om at spørge sig selv, hvilken by ønsker vi fremover? Både i forhold til tilbuddet af offentlige transportmidler og byens udseende, lyder det fra Bo Jessen. 

– En metro er gemt under jorden, og en bus kører på vejen, men med en letbane forandrer vi byrummet. Og selvom de fleste omkostninger er bundet under jorden i noget, man ikke kan se, så er det måske især kvaliteten af byrummene over jorden, som folk vurderer letbaneprojektet på. Derfor har vi lagt vægt på at skabe flotte byrum, der giver værdi for borgerne i Odense, fortsætter han. 

Af samme grund er Odense Letbane bygget ud fra en designguide, der både tager udgangspunkt i Odenses særlige kvaliteter og tilføjer nye, ligesom Odense Byråd har valgt at prioritere ekstra tilkøb til letbaneprojektet. Til sammen har det haft til formål blandt andet at sikre flotte stationer, pladser og byrum og grønne kvaliteter. 

– Odense Kommune har en vision om at blive Danmarks grønneste storby. Ved letbanen kommer det blandt andet til udtryk ved et grønt trace mellem letbaneskinnerne, et nyplantet stationstræ ved hvert standsningssted samt plantning af to træer for hvert træ, letbanen har været nødsaget til at fælde i forbindelse med anlægsarbejdet, siger Bo Jessen.

Etape 2 kan være på vej

Allerede da første etape af letbanen i Odense blev vedtaget, principbesluttede byrådet også en etape 2. Den er dog ikke politisk vedtaget, men i 2021 blev der lavet en udredningsrapport, der er en del af grundlaget for beslutningen. 

I det statslige infrastrukturforlig fra sommeren 2021 blev der også afsat et tilskud til, at Odense Kommune kan etablere den nordlige del af etape 2, som kører fra bymidten og gennem Vollsmose til Seden. Som udgangspunkt skal byrådet i efteråret 2022 tage stilling til, hvorvidt de ønsker at realisere den nordlige strækning. 

– Ligesom med Gellerup i Aarhus er der en massiv udvikling undervejs i Vollsmose, hvor området blandt andet skal løftes via nye investeringer, ved at åbne området op og gennem et bymæssigt løft. Det kan letbanen bidrage til, siger Bo Jessen.

Letbanesamarbejdet

Midttrafik Region Midtjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune
Skanderborg Kommune Randers Kommune Odder Kommune Syddjurs Kommune Letbanen logo