Kunderne er glade for Flexbus

Flexbus er et godt alternativ i områder med få kunder. 293 unikke brugere er blevet interviewet. 80 % er tilfredse med tilbuddet Flexbus fremfor almindelig bus, 76 % synes det er let at bestille en Flexbus og 36 % vil bruge Flexbus mere end de gør i dag. I gennemsnit bliver kun 8,6 % af de tilbudte ture bestilt af kunder og kørt. Midttrafik har lavet en undersøgelse om Flexbus for at kunne vejlede bestillerne på et fagligt grundlag. Udover kundeinterviews er knap 10.000 bestilte Flexbus-ture blevet analyseret.

Fuglene flyver højt på himlen over marker, hvor kornet danser i takt med en blid brise. Grøftekantens blomster er en eksplosion af farver. Luften er ren. Stilheden hersker, kun afbrudt af en svag brummen af biler. Der er dejligt på landet, men i de små bysamfund bliver idyl ofte til frustration, når unge, ældre eller andre uden bil skal til og fra fritidsaktiviteter uden for pendlertidspunkterne morgen og eftermiddag, hvor bussen kører. Flere kommuner i Midttrafik har valgt at tilbyde Flexbus som et supplement til den almindelig bustrafik for at tilgodese de kunder, de bor i områder med få kunder og et begrænset bustilbud.

Flexbus i Midttrafik
Flexbus har været med i Midttrafiks produktportefølje for variabel kørsel siden 2017. En Flexbus kører på en fast rute med faste afgange i en køreplan, men den kører kun, hvis en eller flere kunder har bestilt turen mindst en time før planmæssig afgang. Flexbussen supplerer den almindelige busdrift i områder og på tidspunkter, hvor kundetilstrømningen er lav. Kunderne betaler det samme for en tur med Flexbussen som med bussen. De kan benytte enkeltbilletter, klippekort og pendlerkort på Midttrafik app, rejsekort med pendlerkombi, rejsekort pendlerkort og Ungdomskort til betaling. Midttrafik bruger de mange vogne, der er til rådighed gennem Flextrafik til at udføre en Flexbus-tur.

Allerede i dag kører der Flexbus på 46 ruter i Midttrafiks område. Otte ruter kører udelukkende med Flexbus, mens 38 ruter er en kombination af afgange med almindelige busser og Flexbus. Mange kommuner har valgt Flexbus som alternativ til almindelige busafgange på de ruter, der bliver ramt af Region Midtjyllands besparelser til køreplanskiftet, og fra 30. juni vil der være yderligere 18 strækninger med Flexbus-afgange. En tendens som vil fortsætte. Derfor har Midttrafik iværksat en undersøgelse, der skal styrke det faglige grundlag i Midttrafiks vejledning til bestillerne.

Undersøgelsen er gennemført i perioden december 2018 – marts 2019. Der er gennemført 293 interviews med unikke brugere af Flexbus. Samtidig er alle Flexbus-ture i 2018 blevet analyseret.

Hvad siger kunderne?
Kunderne er generelt tilfredse med Flexbus-ordningen. 80 % bakker op omkring løsningen med Flexbus fremfor en almindelig (halvtom) bus, 85 % er tilfredse med Midttrafiks service ved bestilling og 68 % er tilfredse med afgangstiderne. En kunde udtrykker blandt andet tilfredshed med, at Flexbussen holder offentlige transportmuligheder åbne i lokalsamfundet, og at transportmidlerne bliver justeret i størrelse efter behov.

Andre kunder er tilfredse med, at de kan betale med de samme buskort som i de almindelige busser. 76 % er tilfredse med prisen.

Flexbussen bliver primært brugt til besøg hos venner/familie hos de adspurgte. Ikke overraskende er 55 % af kunderne unge under 29 år. Alternativet til Flexbussen ville være taxa eller for de unge, at mor, far eller andre venner skulle starte bilen. Når 37 % af kunderne normalt bruger bussen, og 38 % af turene er betalt med et pendlerkort/Ungdomskort, tegner der sig et overordnet billede af, at den almindelige busdrift varetager de daglige pendlere, mens Flexbussen sikrer muligheden for at komme afsted i kundernes fritid. Et fremtidsperspektiv som også Midttrafiks mobilitetspolitik fra 2018 peger på.

Mange kunder bruger også Flexbus som transport til/fra anden kollektiv transport. Især kunder til Midtjyllands Lufthavn benytter sig af denne mulighed. En kunde fremhæver, at Flexbussen er koordineret med afgangstiderne i lufthavnen og at man har god tid til skiftet til flyet – man kan nå at tjekke ind.

I undersøgelsen opnår Flexbus en flot NPS på 27. NPS er baseret på spørgsmålet om kunderne vil anbefale Flexbus til andre. En NPS over 25 bliver rated som ”fantastisk” i en skala, der er udarbejdet og baseret på resultater fra den kollektive trafik i hele norden og giver mulighed for at benchmarke. (kilde epinion)

Læs undersøgelsen af kundetilfredshed med Flexbus

Kendskab til Flexbus
Størstedelen af kunderne har fået kendskab til Flexbussen på Rejseplanen i forbindelse med fremsøgning af en rejse. Andre har hørt om ordningen fra familie og venner, eller har fundet information på midttrafik.dk

Undersøgelsen viser, at 20 % bruger Flexbussen mindst en gang om ugen, mens 57 % bruger Flexbussen sjældnere end en gang om måneden.

Midttrafik har ikke kørt markedsføringskampagner for Flexbus, men udelukkende informeret igennem en folder og midttrafik.dk. I forbindelse med en forsøgsordning har Randers Kommune lavet markedsføring af Flexbus rettet mod de unge i 2018. Der vil fremadrettet være potentiale for et større kendskab og dermed flere brugere, hvis Flexbus-ordningen bliver markedsført, så tilbuddet bliver synliggjort for flere. Det enkelte Flexbus-tilbud kan med fordel markedsføres lokalt, men skal også markedsføres under en fælles Midttrafik paraply.

Hvordan kører det med driften?
Midttrafik har analyseret 9.737 bestilte Flexbus-ture, fordelt på 37 ruter. Analysen viser blandt andet, at der er stor forskel i andelen af bestilte ture i køreplanen. Gennemsnitligt bliver kun 8,6 % af de tilbudte afgange kørt, men kørselsbehovet varierer fra rute til rute. Det betyder, at kommunerne sparer en del penge, fordi de kun betaler for de ture, der kører.

På 15 af ruterne blev der kørt mindre end 5 % af de tilbudte ture

På 5 af ruterne blev der kørt mere end 20 % af de tilbudte ture

På den mest benyttede rute blev der kørt 63 % af de tilbudte ture

De forskellige Flexbus-ruter varierer i længde og dækker forskellige behov. En analyse af ruterne i forskellige sammenhænge viser, at de enkelte Flexbusruter har deres eget dna, hvilket gør det vanskeligt at estimere brugen af de enkelte ruter.

Omkostninger til Flexbus er cirka 9,20 kr. per rejseminut. Til sammenligning er de gennemsnitlige omkostninger til Flextur cirka 8,50 kr. og til almindelig bus cirka 12,50 kr. per rejseminut.

Flexbus i fremtiden
Flexbussen kan være med til at holde liv i små bysamfund, hvor især de unge er udfordret i forhold til transport til venner og fritidsinteresser. Med et tilbud om Flexbus kan de unge have et aktivt ungdomsliv uden at skulle flytte hjemmefra i ung alder. Ifølge undersøgelsen er kunderne tilsyneladende tilfredse med, at der udvises økonomisk ansvarlighed omkring det kollektive trafiktilbud i områder med få kunder, hvis bare der er et tilbud. Sammenholdt med det faktum, at der kun bliver kørt 8,6 % i gennemsnit af de tilbudte Flexbusafgange, er Flexbus et godt tilbud for både kunder og kommuner.

Midttrafik vil qua de gode resultater fra undersøgelsen, erfaring med eksisterende Flexbusruter og i kraft af den mobilitetspolitik, der blev udarbejdet i 2018 fortsat have fokus på ruter, hvor Flexbus med fordel kan indsættes i stedet for almindelige busser.

Flexbusruter, fordelt på kommuner fra 30. juni 2019

Favrskov – 2 ruter

Hedensted – 3 ruter

Herning – 3 ruter

Holstebro – 2 ruter

Horsens – 4 ruter

Lemvig – 4 ruter

Norddjurs – 2 ruter

Odder – 10 ruter

Ringkøbing-Skjern – 1 rute

Silkeborg – 13 ruter

Skanderborg – 8 ruter

Skive - 10 ruter

Viborg - 8 ruter

Aarhus - 2 ruter

Oversigt over Flextrafik produkter