Vigtige planer for fremtiden

Trafikplan frem mod 2022 er færdig og rammerne for strategiplanen 2021-2024 er fastlagt. Begge er styringsværktøjer for Midttrafiks arbejde som trafikselskab og en rettesnor for samarbejdet med region og kommuner.

Trafikplanen skal vise vej frem til 2022
Trafikplan 2019-2022 har været i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. Midttrafiks bestyrelse godkendte Trafikplanen 21. juni 2019 med de ændringer, der er indarbejdet ud fra høringssvarene. Trafikplanen er primært en plan for, hvordan Midttrafik ønsker at udvikle den kollektive trafik i Region Midtjylland i de kommende år.

Midttrafik skal, ligesom de øvrige trafikselskaber i Danmark, udarbejde en trafikplan hvert fjerde år.

Trafikplan 2019-2022 

Trafikplan 2019-2022 behandler fem temaer, der adresserer de forskellige udfordringer og forudsætninger, der er i Midttrafiks område:

 • Det midtjyske hovednet
  Hovednettet udgør grundstammen i den kollektive trafik og forbinder de største byer og en lang række vigtige funktioner som arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og servicetilbud. Med hovednettet vil 79 % af borgerne i Midtjylland enten have under 2 km til en hovednetsstrækning eller være dækket af bybusbetjening.

 • Fleksibel kørsel i mindre byer og landdistrikter
  I de mindre byer og landdistrikter er det nødvendigt at differentiere tilbuddet til aktuelle behov og lokale ambitioner. Midttrafik vil især have fokus på at udvikle den variable kørsel, så den i højere grad supplerer den faste buskørsel og tilbyder borgerne tilslutning til det midtjyske hovednet.

 • Bybuskørsel
  Bybusnettene i de enkelte kommuner (Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro) vil i trafikplanperioden blive gennemgået i forhold til de to hovedformål: Sikre bred tilgængelighed og sikre et tilbud, der kan konkurrere med privatbilismen og afhjælpe trængsel.
  .
 • Kollektiv trafik i Aarhus
  Midttrafik vil understøtte de strategier og planer, som Aarhus Kommune har udarbejdet for de stigende trængselsproblemer, der er i Aarhus. Det sker blandt andet ved at anvise konkrete værktøjer, der kan være med til at styrke den kollektive trafiks konkurrenceevne i Aarhusområdet.

 • Fremkommelighed
  Da trængsel og fremkommelighed også er et problem i de øvrige bybusbyer, ønsker Midttrafik at samarbejde med en kommune omkring et fremkommelighedsprojekt, hvor problemerne bliver analyseret og forskellige værktøjer bliver afprøvet. Målet er, at projektet kan danne basis for fremkommelighedsprojekter i andre byer.

Nu går arbejdet i gang med at udarbejde områdeplaner i de forskellige dele af Midttrafik, som der fx er udarbejdet for Djursland. Det betyder, at hovednettet kan blive justeret.

Arbejdet med Strategiplan 2021-2024 er igang
Rammerne for Midttrafiks fremtidige fokusområder er sat. Bestyrelsesformand Claus Wistoft har igangsat en proces, hvor kommuner og Region Midtjylland skal drøfte og komme med input til Midttrafiks strategiplan for 2021-2024.

Fremadrettet skal Midttrafik fortsat arbejde med fire overordnede mål:

 • Tilfredse kunder
 • Tilfredse bestillere/ejere
 • Dygtige leverandører
 • Kompetent og effektiv organisation

Sideløbende vil der være fire aktuelle udviklingstemaer, som ejerne skal forholde sig politisk til:

 • Digitalisering
 • Publikumsfaciliteter
 • Fremkommelighed
 • Grøn omstilling

Strategiplanen skal angive retningen for Midttrafik og gennemsyre alle Midttrafiks aktiviteter. I arbejdet med den nye strategiplan er det vigtigt, at der er konsensus mellem strategiplan og ejernes ønsker til Midttrafiks arbejde og fokus. Processen med den nye strategiplan blev startet op på repræsentantskabsmødet 16. maj 2019, hvor der blev aftalt følgende tidsplan:

Ultimo juni 2019: Midttrafik sender notat om strategi-input til repræsentantskabet, kommuner og region

Efterår 2019: Strategi-input bliver behandlet i kommuner og region med deadline 8. november

November 2019: Midttrafiks bestyrelse bliver informeret om status på mål og projekter i nuværende strategiperiode

Primo februar: Midttrafiks bestyrelse afholder strategidag

Juni 2020: Midttrafiks bestyrelse får Strategiplanen 2021-2024 til godkendelse

Mobilitetstrends, demografi, politiske visioner og digital udvikling påvirker løbende den kollektive trafik. Midttrafiks mobilitetspolitik, Trafikplanen og Strategiplanen danner tilsammen et strategisk fundament, som Midttrafik kan bruge i samarbejdet med kommuner og region omkring fremtidens kollektive trafik.