Ansøgningsvejledning til puljemidler fra Midttrafiks stoppestedspulje

Midttrafiks stoppestedspulje er igen åben, så kommuner og region kan ansøge om medfinansiering af stoppestedsforbedringer.

Stoppesteder er en vigtig del af kundens samlede rejseoplevelse. I 2020 udgav Midttrafik en stoppestedshåndbog som et rådgivningsværktøj til kommuner og region. Nu kan der igen ansøges om midler til at realisere projekter, der skal gøre den kollektiv trafik mere attraktiv for kunderne. Puljen er resultatet af en strategisk beslutning i Midttrafiks bestyrelse i april 2021 om at prioritere stoppestedsområdet.

Hent Midttrafiks stoppestedshåndbog

Der kan ansøges om medfinansiering svarende til kommunens/regionens egen medfinansiering for projekter, der løfter kvaliteten af publikumsfaciliteter enten ved opgradering og/eller nyetablering af stoppestedsforhold.

Formålet med puljen

Med stoppestedshåndbogen i den ene hånd og puljemidler i den anden, ønsker Midttrafik at tilskynde til kvalitetsløft af standarden for stoppesteder og knudepunkter i Region Midtjylland.

Stoppestedsområdet er kendetegnet ved varierende kvalitet, og mange steder er dårlig kvalitet af fx udstyr, udtryk, vedligehold, rengøring og skiltning med til at give rejsende og forbipasserende et dårligt førstehåndsindtryk af den kollektive trafik.

Puljen skal understøtte et løft i den basale kvalitet på stoppestedet, så det bliver rart og trygt at opholde sig der i ventetiden, samtidig med at man mødes af målrettet information.

Nye vaner og behov hos kunderne skaber ligeledes et behov for modernisering af de eksisterende løsninger. Bl.a. betyder det stigende salg af elcykler, at kunderne ønsker mere sikkerhed ved parkering samt ladestandere. Samtidig mødes den kollektive trafik også med forventninger til mere digital information på større stoppesteder og knudepunkter.

headline here
Administrative dokumenter vedr. ansøgning fra puljen

Her er vigtige administrative dokumenter, der skal bruges i forbindelse med ansøgning af midler fra puljen. 

Administrationsgrundlag (pdf)

Afrapporteringsnotat (Word)

Budget-, regnskabs- og revisionsinstruks (pdf)

Budget- og regnskabsskabelon for stoppestedspulje 2021 (Excel)

headline here
Hvornår og hvordan kan man søge om midler fra puljen?

Puljen er igen åben for ansøgninger og henvender sig også denne gang til Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

Der kan ansøges om medfinansiering svarende til kommunens/regionens egen medfinansiering, der løfter kvaliteten af publikumsfaciliteter enten ved opgradering og/eller nyetablering af stoppestedsforhold.

Puljen består i 2022 af 3,1 mio. kr., som er finansieret inden for Midttrafiks budget. De ansøgte projekter skal implementeres senest ved udgangen af 2023. 

Eksempler på projekter, der kan ansøges om:

 • Konkrete projekter på enkeltstop eller knudepunkter.
 • Generelle projekter med gennemgang og prioritering af indsatsen i et bestemt område eller langs en rute.
 • Forhold og faciliteter på stoppestedet, som fx stoppestedsudstyr, cykelparkering, belysning og belægning.

Rammer for puljen:

 • Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2022
 • Midttrafik indgår som rådgiver i de stoppestedsprojekter, der medfinansieres
 • Puljen medfinansierer stoppestedsprojekter med op til 50 %
 • Puljen begrænser ikke muligheden for yderligere tilskud, fx fra staten
 • Der kan ansøges om medfinansiering svarende til kommunens/regionens egen medfinansiering
 • Puljen dækker ikke udgifter til medarbejdertimer hos projektejeren

Vurdering af ansøgningerne

De ansøgte projekter skal understøtte grundtankerne i stoppestedshåndbogen for at komme i betragtning til medfinansiering. Projekterne vil blive vurderet på følgende parametre, som også vil indgå i prioriteringen af projekterne:

 • Flugter projektet med stoppestedshåndbogens retningslinjer.
 • Rammer projektet vigtige strategiske knudepunkter og strækninger (f.eks. Hovednettet eller vigtige knudepunkter).
 • Hvor mange kunder vil opleve gevinsterne.
 • Giver projektet anledning til yderligere medfinansiering, f.eks. fra statslige puljer.

Midttrafik skal modtage ansøgning om medfinansiering senest 1. juni 2022, hvorefter puljemidlerne bliver tildelt.

Efter tildelingen vil kommuner og region være ansvarlige for etablering af det ansøgte projekt. Midttrafik vil indgå i arbejdet med rådgivning og faglig sparring. I større projekter kan Midttrafik indgå i en arbejdsgruppe med kommune eller region.

headline here
Ansøgning

Hent ansøgningsskemaet her (Word)

Ansøgningsskemaet udfyldes med de relevante oplysninger og sendes til lej@midttrafik.dk senest 1. juni 2022.

Giver ansøgningsprocessen anledning til spørgsmål, så kontakt Line Jarlholm, på tlf. 51 51 89 51 eller på mail lej@midttrafik.dk
headline here
Resultat af første ansøgningsrunde