Sådan laver Midttrafik køreplaner

Midttrafik er ansvarlig for at lave køreplaner for alle lokale - og regionale busruter samt for bybusserne i Region Midtjylland.

Køreplanerne revideres hvert år, og planlægningen starter i juli måned. I perioden frem til ca. december udarbejder Midttrafik udkast til nye køreplaner. Det sker på baggrund af ønsker fra kommuner og regionen, busselskaber og chauffører samt den viden vi har om kundernes ønsker og behov.

Det er ikke alle køreplaner, der revideres hvert år, men ruter med større ændringer vil altid være i høring i januar måned. 

Høringen er det sidste element i køreplanprocessen, hvor kunder har mulighed for at se ændringer og komme med bemærkninger, inden kommuner og regionen træffer den endelige beslutninger om nye køreplaner.

Nedenfor kan du læse mere om køreplanprocessen. 

Det er kommunerne i regionen og Region Midtjylland, som bestiller og finansierer den kollektive trafik. De sætter som bestillere rammen for, hvor meget kørsel der skal udføres på deres ruter. For at Midttrafik kan planlægge kørslen bedst muligt inden for de rammer, har vi brug for at vide, hvilke ønsker og behov kunderne har. Her bruger vi statistisk materiale fx pendlingsdata, kundeundersøgelser og analyse af passagerbenyttesen på eksisterende ruter. Herudover får vi løbende input fra kunderne, som sendes til Midttrafik fx via mail, kontaktformularer på midttrafik.dk og Facebook.

Kommentér din køreplan

Midttrafik ønsker i endnu højere grad at få indblik i, hvordan kunderne synes, de nuværende køreplaner fungerer. Derfor giver vi dig nu mulighed for at kommentere løbende på de køreplaner, som du bruger - det kan du gøre hele året rundt på midttrafik.dk. 

Den nye feedback-mulighed giver Midttrafik meget større viden om, hvordan køreplanerne passer til kundernes ønsker og behov. På den måde får vi bedre mulighed for at vurdere og prioritere forslag til nye køreplaner, så de gavner flest mulige kunder. Det betyder, at Midttrafik har et meget bedre grundlag for at lave forslag til nye køreplaner. 

Under hver køreplan på midttrafik.dk er der oprettet et "faneblad", som giver direkte mulighed for at indsende ønsker til ruten, fx ændrede afgangstider eller ønsker til betjening af andre stoppesteder.

Du modtager ikke et personligt svar på henvendelsen, men Midttrafik vurderer og medtager alle henvendelser i den kommende planlægning af nye køreplaner. 

Hvornår kommer en rute i høring?

Det er ikke nødvendigvis alle køreplaner der revideres hvert år. Men hvis en rute indeholder et større ændringsforslag, vil den altid være i høring i januar måned.

Høringen er således det sidste element i køreplanprocessen. Her har kunderne mulighed for at se ændringer og komme med deres bemærkninger til dem, inden kommuner og region træffer den endelige beslutninger om nye køreplaner.

Hvordan foregår en offentlige høring?

Høringen i Midttrafik i januar måned handler om de ændringer, som er foreslået i køreplanerne til det kommende køreplanskifte. Hvis der er indarbejdet større ændringer i køreplaner, fx nedlæggelse af betjening eller væsentlig omlægning, så ønsker Midttrafik at kunderne får mulighed for at komme med deres kommentarer til de foreslåede ændringer. Høringen er en del af en større planlægningsproces, hvor Midttrafik i første omgang udarbejder forslag til nye køreplaner ud fra ønsker og behov fra kommuner og regionen, busselskaber og chauffører samt den viden vi har om kundernes ønsker og behov.

Når forslagene til de væsentlige køreplanændringer sendes i offentlig høring, så er det fordi kunderne skal have mulighed for både at se og komme med deres bemærkninger til de nye køreplaner. De skal kunne forholde sig til de konsekvenser, som ændringerne får for deres daglige rejser.

Høringssvarene skal overordnet set bruges til to ting:

  • Kundernes bemærkninger indgår i bestillernes politiske behandling, så de kan træffe den endelige beslutning på et fuldt oplyst grundlag.
  • Midttrafik bruger bemærkningerne til at fange mindre uhensigtsmæssigheder, fx mistede korrespondancer eller at bussen ikke passer til ringetiden på en skole. Dvs. forhold som vi ikke har haft kendskab til eller ikke har været opmærksomme på.

Alle henvendelser vurderes og indgår i den videre proces med udarbejdelsen af de endelige køreplaner.   

Hvis en ruter ikke indeholder forslag til væsentlige ændringer, så er den ikke en del af høringen, da den forventes at forsætte uændret. Det skal dog bemærkes, at der på enkelte ruter kan være indarbejdet nødvendige køretidsjusteringer af hensyn til opretholdelsen af en stabil drift, altså imødekomme eventuelle forsinkelser.

Hvordan laves de endelige køreplaner?

Efter høringsperioden vil Midttrafik behandle samtlige høringssvar, og over for kommunerne og regionen præsentere en samlet sagsbehandling, der indeholder en vurdering af de forskellige muligheder, der er for at imødekomme høringssvarene samt en endelig økonomisk vurdering. Materialet ligger til grund for kommunernes og regionens endelige beslutning om nye køreplan til det kommende køreplanskifte.

Beslutningen træffes typisk i marts måned, hvor Midttrafik færdiggør køreplanerne og afleverer dem til busselskaberne med udgangen af marts måned.