Passagertal

Årstælling 2023

Regnearket er opbygget af 3 faneblade.

Den første indeholder passagertal for året 2023 for hver bestiller (kommuner og region) fordelt på rutetyper. I fanen ”Rute – bestillere – dagstype” findes rutedata for året 2023 fordelt ud på bestillere og dagstyper. Dvs. at passagertal for en rute er opdelt, hvis der er flere bestillere, og ruten vil derfor optræde i flere rækker.

Sidste fane ”Rutedata Månedsopdelt” indeholder rutedata fordelt på måneder. Bemærk, at på denne fane er der ikke filtreret på bestillere, og derfor vises det totale passagertal for hver rute i hver måned i 2023. Aarhus Letbane og Midtjyske Jernbaner indgår ikke på denne fane.

I årstællingen har vi anvendt en model for opsplitning af passagertal for de enkelte bestillere i stedet for som tidligere at opgøre tal for bestiller-kombinationer.

På kommunalt finansierede ruter er fordelingen baseret på påstigere inden for den enkelte kommunes geografi. På ruter, hvor finansieringen deles af regionen og kommunerne, er regionens andel af påstigere fastsat ud fra finansieringsandel.

Se passagertal her (Excell)