Information om behandling af personoplysninger, Ethics udbudsplatform

Ifølge lovgivningen om personoplysninger skal vi give dig en række informationer. Dem finder du her:

Dataansvarlig – kontaktoplysninger
Trafikselskabet Midttrafik er dataansvarlig for de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Her er vores kontaktoplysninger: 

Trafikselskabet Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR: 29 94 31 76
Telefon: 87 40 82 00
E-mail: midttrafik@midttrafik.dk
Website: www.midttrafik.dk

Vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores databeskyttelsesrådgiver:

Martin Brogaard Nielsen
Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Telefonnummer: 77 34 46 00
E-mail: dpo-midttrafik@REVI-IT.dk

Formål og retsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Gennemførelse af udbud og efterfølgende administration af kontraktforholdet.

Vores retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger er:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1, litra e) (nødvendig for varetagelsen af Midttrafiks opgaver).

Hvilke oplysninger behandler vi
Vi behandler de oplysninger, som afgives af jer som tilbudsgiver i forbindelse med deltagelse i Midttrafiks udbud via udbudssystemet Ethics. Det vil sige de basisoplysninger, I har indtastet på Ethics samt oplysninger i tilbudsmaterialet, ESPD, serviceattest m.v. Det er således oplysninger, der stammer fra jer som tilbudsgiver eller fra offentlige myndigheder.

Oplysningerne kan derfor omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, stilling/titel, CV, nummerplade, CVR-nummer, bankoplysninger samt oplysninger fra SKAT og oplysninger om strafbare forhold m.v. i serviceattest. Kategorier af registrerede kan omfatte ansvarlige ledere, kontaktpersoner og ansatte hos jer som tilbudsgiver. 

Når I afgiver tilbud til Midttrafik, frabeder vi os at modtage CPR-numre (fx i CV).

Modtagere af oplysninger
Vi deler normalt ikke oplysningerne med andre. 

Vi gør dog for god ordens skyld opmærksom på, at materialet som udgangspunkt er omfattet af aktindsigt, med de undtagelser, som lovgivningen fastsætter hertil. 

Inno:vasion, som driver Ethics-portalen er vores databehandler og er underlagt vores instruks samt skriftlig databehandleraftale.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne
Vi vil opbevare personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til det nævnte formål. 

Det betyder som udgangspunkt, at vi vil opbevare det samlede udbudsmateriale, herunder alle tilbud og kontrakter i kontrakternes løbetid samt en periode på mindst 3 år herefter, af hensyn til de almindelige forældelsesregler. Tilbud som ikke tildeles kontrakt, opbevares i op til 3 mdr. fra kontraktstartstidspunktet. 

Dine rettigheder
Lovgivningen giver dig som registreret nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klager
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk


Opdateret d. 9 januar 2019